Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.

Didaktický systém pro výuku EPR a jeho užití ve vysokoškolském kursu fyziky

Ewingův model feromagnetismu a jeho užití v základním kurzu vysokoškolské fyziky

Výklad procesu magnetování feromagnetických těles ve školské fyzice

Dr. Ing. Josef Petřík

Didaktické zpracování problematiky výuky digitálních metod zpracování audiosignálu ve vysokoškolském a středoškolském kurzu fyziky

Historie vývoje zvukových záznamových a reprodukčních technik od analogových po současné digitální

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.

Fyzika pevných látek - vytváření výukových modelů, využití a začlenění ve středoškolské výuce

Fyzika atmosféry – její začlenění a využití ve školní výuce

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Spektrální analýza, její výklad a využití ve školní výuce

Fyzikální poznatky v učivu astronomie na základní a střední škole

Historie fyziky a astronomie a její začlenění do školní výuky

Počítačová podpora výuky astronomických poznatků na všech stupních škol

Multimediální výuka fyziky – didaktické zásady, tvorba výukových prostředků

Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

Vytváření výukových modelů ze statistické fyziky a jejich využití ve vyučování fyziky

Formy demonstrací ve středoškolské výuce elektroniky

Modelové a simulační animace ve výuce fyziky na základní škole a jejich didaktická účinnost

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.

Počítačové modelování některých úloh z mechaniky a teoretické mechaniky a jejich využití ve školské fyzice