logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Workshopy 1998-99

V letech 1998–1999 se konaly tři workshopy zaměřené na využití demonstračních experimentů ve vysokoškolské výuce fyziky. Workshopy uspořádala Odborná skupina 18 – Pedagogická fyzika Fyzikálně vědecké sekce Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci se tře-mi vybranými pracovišti připravujícími učitele fyziky pro střední školy: katedrou didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedrou obecné fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Na uvedených akcích byly prezentovány originální demonstrační experimenty z vysokoškolské fyziky používané jako nedílné součásti výkladu nejdůležitějších partií z kurzu fyziky na vysokých školách v ČR.

První workshop se uskutečnil v Praze 19. února 1998 a zahrnoval experimenty z okruhů mechanika a využití počítačového modelování ve výuce mechaniky. Z tohoto workshopu se bohužel nepodařilo získat příspěvky, neboť myšlenka vydání sborníku vznikla až následně při dalších dvou akcích.

Druhý workshop pořádaný v Brně 25. června 1998 byl tematicky nejbohatší a byl věnován demonstračním experimentům z elektřiny, magnetismu, optiky a atomové fyziky.

Třetí workshop byl na základě zkušeností z předchozích akcí rozšířen na dvoudenní akci a na téma demonstračních experimentů z kmitů, vln a akustiky v Plzni 3. a 4. února 1999 vystoupi-li nejen učitelé pořádající katedry, ale učitelé z většiny fakult připravujících učitele fyziky u nás a s významným příspěvkem také Dr. Dittmann z Univerzity Erlangen.

Všem vystupujícím patří velký dík za to, že se nebáli vyjít „s kůží na trh“ a seznámit ostatní učitele s pokusy, které využívají při výuce základního kurzu fyziky. Velký dík patří organizá-torům, a to zvláště Odborné skupině 18 Pedagogická fyzika FVS JČMF, na jejíž půdě tento skvělý nápad vznikl. I když sborník neobsahuje zdaleka popis všech experimentů, které byly na uvedených akcích demonstrovány, jde o velice užitečnou pomůcku pro každého, komu nestačí k výuce fyziky křída a tabule.

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...