logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Bakalářské a diplomové práce

Pokyny prorektorky a děkanky k diplomové práci, ...
Anotační list diplomové práce
Témata bakalářských prací 2015/2016 ke stažení
Témata diplomových prací 2015/2016 ke stažení

r. 2016
Obhájené diplomové práce
Bc. Kaufnerová Garbriela - Sbírka řešených úloh z kinematiky a dynamiky pro ZŠ řešených s pomocí Wolframu Alpha
Bc. Královec Martin - Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole
r. 2015
Obhájené diplomové práce
Bc. Knot Jiří - Dvojhvězdy a vývoj hvězd - sbírka řešených úloh
Ing. Schlesinger Karel - Současné metody diagnostiky palivových článků typu PEM a jejich komponent
Bc. Zajaczkowská Anna - Úlohy astronomické olympiády zadané netradiční formou
Obhájené bakalářské práce
Bc. Kábrt Vladimír - Didaktická hra ve výuce fyziky na ZŠ
Koza Petr - Fyzika na talíři - První místo v celostátní přehlídce bakalářských prací v Českých Budějovicích 2016
r. 2014
Obhájené diplomové práce
PhDr. Mgr. Drhová Jana- PowerPointové prezentace astronomických poznatků a ověření jejich účinnosti ve výuce fyziky na gymnáziu
Bc. Káčerik Pavel - Vícekanálová reprodukce zvuku v domácích podmínkách
Bc. Machačová Veronika - Fyzikální principy současné fotografie
Obhájené bakalářské práce
r. 2013
Obhájené diplomové práce
Bc. Magda Kubecová - Experimenty s termokamerou ve školské fyzice - vedoucí PhDr. Zdeňka Kielbusová
Bc. Marie Mollerová - Kašpar Ladislav Stehlík, plzeňský astronom přelomu 16. a 17. století - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Bc. Jana Rejlová - Badatelská metoda ve výuce fyziky na základní škole - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži diplomových prací
Bc. Lenka Benešová - Komiks jako motivační prvek ve výuce fyziky - vedoucí PhDr. Zdeňka Kielbusová
Obhájené bakalářské práce
Jakub Toman - Pozorování sluneční fotosféry a chromosféry a porovnání vlastních pozorování a snímků z internetu - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži bakalářských prací
Anna Zajaczkowská - Antonín Špelda - významná osobnost plzeňské fyziky a hudby - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Tomáš Grešl - Dějiny a současnost pokusů v elektrostatice - vedoucí Mgr. Robert Kunesch
Jiří Knot - Struktura a záření hvězd. Sbírka řešených úloh - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Jan Hamerník - Historie definic a etalonů základních fyzikálních veličin soustavy SI - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
r. 2012
Obhájené diplomové práce
Andrea Andrlová - Prezentace akustiky ve výuce fyziky na základní škole - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
Bc. Petr Kučera - Možnosti experimentů s difúzní mlžnou komorou - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Bc. Jiří Prušák - Srovnání vybraných dějů v reálném plynu - modely, animace - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Bc. Tomáš Remiš - Počítačová podpora výuky předmětu Kmity, vlny, akustika - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
Pavlína Zbránková - Experimenty s magnety: pro první stupeň základních škol - vedoucí PhDr. Zdeňka Kielbusová
Obhájené bakalářské práce
Filip Beneš - Vývoj a historie parních lokomotiv na našem území - vedoucí PhDr. Zdeňka Kielbusová
Vladimír Kábrt - Využití dramatické výchovy při výuce fyziky na ZŠ - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Veronika Machačová - Historie fotografie a fotografických metod do roku 1950 a ukázky některých používaných postupů - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
r. 2011
Obhájené diplomové práce
Bc. Jaroslava Císařová - Fyzika ve školních vzdělávacích programech gymnázií. Srovnání pojetí vybraného tematického celku - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Bc. Josef Jíra - Astronomická fotografie. Webová příručka pro astronomické kroužky při hvězdárnách a při základních školách - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži diplomových prací
Bc. Zuzana Suková - Projektová výuka poznatků z astronomie ve středoškolské fyzice se zaměřením na oblast Keplerových zákonů - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži diplomových prací
Obhájené bakalářské práce
Tomáš Jakubčík - Peltierův jev, jeho experimentální studium a užití - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
Kateřina Pašková - Reproduktory a reproduktorové soustavy (přehled principů a dosažitelných parametrů) - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
r. 2010
Obhájené diplomové práce
Petr Beran - Jednoduché pokusy z akustiky pro ZŠ - vedoucí PaedDr. Gerhard Höfer, CSc.
Stanislav Götz - Fyzikální a fyziologická podstata optických klamů - experimenty, modely, příklady - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Radek Honzík - Vytváření prezentací pro výuku fyziky podle vybraných učebnic základní školy - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Lenka Hrušková - Základní meteorologická pozorování a měření - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Petra Kornatovská - Prezentace mechaniky ve výuce fyziky na střední škole - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Bc. Tomáš Meiser - Demonstrace astrofyzikálních procesů a jevů a jejich použití pro žáky základních škol - vedoucí Mgr. Marek Česal
Adam Petráček - Fyzika a židovsko-křesťanská víra - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
Petra Žáčková - Oko jako optická soustava - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Obhájené bakalářské práce
Michal Jenč - Piezoelektrický jev - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
Štěpánka Kaiserová - Praktická astronomie na základní škole - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Magda Kubecová - Mpembův jev - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Vladimír Přenosil - Animace některých jevů atmosférické optiky - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Jana Rejlová - Termoregulace ve světě zvířat - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži bakalářských prací
Tomáš Remiš - Vývoj technik pro analogový a digitální záznam zvuku - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
r. 2009
Obhájené diplomové práce
Jitka Hartlová - Prezentace optiky ve výuce fyziky na základní škole - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Martin Hromádka - Feroelektrika, vlastnosti a užití na SŠ - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
Jiří Kohout - Téma "Mikrovlny" podpořené jednoduchými pokusy - vedoucí PaedDr. Gerhard Höfer, CSc.
Zdeňka Kolářová -Prezentace elektřiny a magnetismu ve výuce na střední škole - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Robert Kunesch - Teorie barevného vidění ve fyzice a umění - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Eliška Lukešová - Fyzika a Jáchymov - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Naděžda Sikytová - Prezentace termiky ve výuce fyziky na gymnáziu - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Jan Plzák - Kinematika a spec. teorie relativity - vedoucí doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Libor Šiman - Obnovitelné zdroje energie ve vzdělávání - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Kateřina Štampachová - Kolorimetrická měření - stanovení absorpčních a extinkčních koeficientů barevných roztoků, ověření Beerova zákona - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Michal Pelc - Počítačové modelování aplikací druhého termodynamického zákona - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Obhájené bakalářské práce
Pavel Káčerik - Vývoj technik pro domácí reprodukci zvuku - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
Jan Kupka - Příklady využití radiouhlíkové metody - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Josef Jíra - Astronomická fotografie - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2.-3. místo na celostátní soutěži diplomových a bakalářských prací
r. 2008
Obhájené diplomové práce
Zdeněk Drahoš - Úprava Atwoodowa padostroje a pokusy s ním - Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Tomáš Bílek - Multimediální učební text „Slunce“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Martin Hanzelín - Využití program. ISES a EXCEL k laboratorním úlohám z fyziky - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Ing. Zdeněk Hoffmann - Souprava pro demonstraci vysokoteplotní supravodivosti a pokusy s ní - ved. Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Lenka Prusíková - Fyzikální olympiáda v kategorii E - typy úloh - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Petr Turek - Dynamika kapalin a plynů pro zákl. školu podpořená jednoduchými pokusy - ved. Dr. G. Höfer, CSc.
Barbora Widemannová - Vývoj fyzikálních pojmů v učebnicích elementární ch škol - ved. Dr. G. Höfer,CSc.
Jakub Kalista - Multimediální text „Závěrečná stadia vývoje hvězd“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2. místo v celostátní soutěži DP
Martin Tomáš - Fyzika normálních dielektrik - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc., 3. místo v celostátní soutěži DP
Tomáš Kanta - Sbírka úloh z teorie relativity pro SŠ - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Obhájené bakalářské práce
Tomáš Meiser - Jednoduché experimenty demonstrující jevy a procesy ve vesmíru - ved. Mgr. Marek Česal, 2. místo na celostátní soutěži diplomových a bakalářských prací
Zdeněk Kubeš - Metrologie některých fyzik. veličin užívaných v lékařství - ved. Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Jiří Prušák - Srovnání vybraných dějů v reálném a ideálním plynu- ved. Dr. J. Prokšová, Ph.D.
Roman Splítek - 23. cyklus sluneční aktivity - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Ondřej Trnka - Astronomická digitální fotografie - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2.-3. místo na celostátní soutěži diplomových prací
Ondřej Staněk - Páka v živé přírodě - návody a příklady, prezentace
r. 2007
Pavel Říha - Elektrické a tepelné vlastnosti zinkouhlíkatých galvanických článků - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Lucián Malý - Počítačový model klasického paramagnetika - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Vladimír Dub - Kreutzovy komety - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2. místo v celostátní soutěži DP
Jiři Simmer - Multimediální text „Messierův katalog“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Ondřej Svoboda - Malé vodní elektrárny a jejich využití ve výuce fyziky - vedoucí Dr. J. Kepka, CSc.
Daniel Aichinger - Využití jevu fyziologické akustiky při digitálním zpracování audiosignálu - vedoucí Dr. Ing. J. Petřík, 3. místo v celostátní soutěži DP
Eva Košičárová - Multimediální učební text „Země a Měsíc“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Petr Jelínek - Výzkum hladiny hlasitosti ve školách a společenských zařízeních pro mládež - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.
Lukáš Feřt - Powerpoint při výuce fyziky v primě víceletého gymnázia - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 5. místo v celostátní soutěži DP
r. 2006

Jan Duršpek - Vytvoření prezentací tématu „Moderní termodynamika v chemických a biologických procesech“ v programu PowerPoint (Aplikace nerovnovážné termodynamiky a demonstrace vzniku disipativních struktur v hydrodynamice, chemii a biologii) - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D., 1. místo v celostátní soutěži DP

Jiří Prchlík - Měření rychlosti světla Roemerovou metodou - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 3. místo v celostátní soutěži DP

Jaroslav Jindra - Experimenty s plováním těles - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Dagmar Bublíková - Vývoj tribologie a užití moderních poznatků ve školské fyzice - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Jindřich Káža - Experimentální určení magnetických momentů některých iontů skupiny Fe - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Zdeňka Kielbusová - Laboratorní práce na ZŠ - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.
Martin Zíbar - Astronomická navigace včera a dnes - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
r. 2005

Jiří Dostál - Demonstrační experimenty a laboratorní úlohy s neutronovým zdrojem - vedoucí Doc. Dr. Ing. K. Rauner - 1. místo v celostátní soutěži DP

Pavel Masopust - Počítačové zpracování vybraných laboratorních úloh z jaderné fyziky - vedoucí Doc. Dr. Ing. K. Rauner
Tomáš Mohler - Coriolisova síla - vedoucí Doc. Dr. Ing. K. Rauner - 1. místo v celostátní soutěži DP
Irena Vlachynská - Měření hysterézních ztrát feritů - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Helena Mathauserová - Fyzika a atletika - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Pavel Chábera - Polovodičové lasery a jejich didaktické využití při výuce optiky - vedoucí RNDr. J. Prokšová, Ph.D.
Martina Koštová - Didaktický rozbor nové koncepce počítačového modelování zákonů geometrické optiky - vedoucí RNDr. J. Prokšová, Ph.D.
Petr Ečer - Soutěže ve výuce fyziky - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D.
Martin Fazekaš - Rozbor stávajících a návrh nových úloh FO (kategorie D) - vedoucí Dr. J. Kepka, CSc.
Pavel Kratochvíl - Dynamický hypertextový model digitálního procesoru - vedoucí Dr. Ing. J. Petřík - 4. místo v celostátní soutěži DP
Jiří Vávra - Experimentálně nebo simulací na počítači ověřitelné příklady z předmětu KMITY, VLNY, AKUSTIKA - vedoucí Dr. Ing. J. Petřík
r. 2004

Jakub Schwarzmeier - Počítačové modelování pohybu astronomických objektů - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D. - 2. místo v celostátní soutěži DP

Pavel Vladyka - Astronomové a Plzeň - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D.

Jan Kapoun - Mlhoviny – multimediální učební text - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D.
Jiří Suchý - Řešení úloh z vnější balistiky na PC - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
r. 2003

Kristýna Průchová - Bibliografie didaktických fyzikálních časopisů s možností třídění a výběru - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.

Jaroslav Hůrka - Vybrané partie mechaniky - multimediální učebnice pro studenty středních škol - vedoucí RNDr. M. Randa,Ph.D.

Jan Šebesta - Školní výlety s fyzikální tématikou - vedoucí Dr.J.Kepka,CSc.
Jana Drhová - Prezentace astronomických poznatků s využitím programu Power Point - vedoucí RNDr. M. Randa, Ph. D. - 1. místo v celostátní soutěži DP
r. 2002

Lucie Tumpachová - Fyzikální úlohy v 9. třídě zákl. školy - vedouci Dr. J. Kepka, CSc.

Helena Kocurová - Galvanomagnetické a termomagnetické jevy a jejich experimentální studium - vedoucí Doc.Dr.V.Havel,CSc

Tomáš Fulín - Fyzikální přístroje zhotovené žáky doma - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.

r. 2001

Martin Ježek - Reálné a simulační experimenty s RLC obvody

Petra Bláhová - Aktivita Slunce - porovnání amatérských a profesionálních pozorování (druhé místo z celostátní soutěže DP v roce 2001)

Marek Česal - Zpracování vybraných výsledků pozorování získaných při úplném zatmění Slunce v r.1999 (druhé místo z celostátní soutěže DP v roce 2001)

Jana Stárková - Vytváření představ o velikosti fyz. veličin ve sluneční soustavě a ve vesmíru (třetí místo z celostátní soutěže DP v roce 2002)

r. 2000

Václav Podestát - Učební pomůcky a demonstrace ve starších učebnicích fyziky

Veronika Barochová - Problémové úlohy z fyziky na videozáznamu

Jana Dostálová - Fyz. podstata běžně pozorovatelných procesů jako motivace ve výuce fyziky

Petr Švec - Tvorba soustavy učeb. pomůcek pro netradiční pokusy z fyziky (vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 2001)

Karel Fiala - Závislost zpětn. rozptylu Beta částic na prot. čísle rozptyl. prvku

Petr Hřebejk - Češi ve sluneční soustavě

Petr Dvořák - Využití literatury pro mládež v hodinách fyz. na ZŠ

Marek Krejza - Měření času ve školské fyzice

r. 1999

Jan Hosnedl: Zajímavé příklady z atmosférické optiky doplněné pokusy
(vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 1999)

Pavel Růžička - Experimentální studium feromagnetik ve slabých polích

Eva Mikešová - Využití CCD kamery v astronomii k pozorování zákrytů hvězd sluneční soustavy (vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 1999)

Jan Kárník - Srovnání výuky v projektech Národní škola, Občanská škola a ZDŠ

Lukáš Pitule - Využití třídimenzionálního počítače. Animace v nauce o kmitech a vlnách

Antonín Pajdar - Vytváření počít. modelů v kvantové mechanice

Jan Blažek - Využití elektronické stavebnice ve spojení s PC

Eva Mauleová - Předvědecké představy a jejich využívání při tvorbě pojmů při výuce fyziky

r. 1998

Lukáš Soukup - Měření extinkce kapalin a zpracování naměřených hodnot počítačem

Dušan Mandát - Převodníky stejnosměr. el. veličin na veličiny střídavé konst. frekvence

Jana Opičková - Historický vývoj mechanických měřidel

Jana Wurmová - Fyzika v říši zvířat

Petr Nekola - Fyzik. úlohy pro 2.st.ZŠ

Ivana Šafránková - Fyzik. principy funkce klasických a elektron. hudebních nástrojů

František Janoušek - Vstupní testy ke kontrole přípravy žáků na výuku fyziky na 2.st ZŠ

Josef Adámek - Vedení el. proudu v kapalinách, vakuu a plynech

Věra Balousová - Pěstování fyzik. odhadu pomocí kvalit. a kvantit. fyz. úloh (vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 1998)

Dušan Mandát: Převodníky stejnosměrných el. veličin na veličiny střídavé konstantní frekvence
r. 1997

Lenka Lukešová - Využití počítač. animace v nauce o kmitech a vlnách

Zuzana Skalová Jednoduché animace ve výuce fyziky na ZŠ s využitím programu Famulus

Pavel Zámečník - Realizace výukových experimentů se zvukovou kartou Sound Blaster (2. místo na celostátní soutěži diplomových prací, BRNO 1997)

Jiří Bunda - Počítačem podporované řešené příklady z nauky o kmitech, vlnách a akustice, experiment. dokazatelné

r. 1996

Petr Zrostlík: Vytvoření model. programu pro PC k demonstraci fyz. dějů v neinerciální soustavě (na celostátní soutěži diplomových prací)

Michal Štěpánek: Srážka komety S-L 9 s Jupiterem

Zdeněk Zátko: Instruktážní videoprogram k provádění laboratorních prací na ZŠ

Pavel Hellmich: Vytvoření souboru fyz. pokusů pro domácí práce na ZŠ (1. místo na celostátní soutěži diplomových prací)

Markéta Míková: Použití didaktických testů při ověřování znalostí z termiky na ZŠ

Jitka Frčková: Využití vědecko fantastické literatury k sestavení problémových úloh z fyziky

Jitka Jedličková: Souprava pokusů z hydrostatiky a hydrodynamiky pro ZŠ (2. místo na celostátní soutěži diplomových prací)
r. 1995

Eva Bartošová: Povrchové napětí - experimentální problémové úlohy

Jan Bečvář: Zpracování složitějších pokusů pro ZŠ videoprogramem

Miroslav Kroc: Astronomie v úlohách FO

Zdeněk Koňařík: Zákony zachování v mechanice - soubor složitějších řešení příkladů

Alena Miosgová: 35 let FO v západních Čechách

Jana Černá: Didaktické testy z fyziky v 7.ročníku ZŠ

Aleš Jahoda: Komplexní zpracování úloh z fyziky a elektron. praktika počítačem

Aleš Grubr : Frontální experimenty ve výuce fyziky na ZŠ

Andrea Poláková: Samostatná práce ve vyučování fyzice na ZŠ

Michaela Matoušová: Elektrolyt. vedení proudu v různých kapalinách

Jana Rukavičková: Didaktické testy z fyziky v 9.ročníku ZŠ

Jiří Sojka: Měření hladiny hlasitosti zvuku v budově PF v Plzni

Patrik Spanbauer: Využití desky LABCARD k měření závislosti odporů na teplotě

Alena Štědrá: Hračky hry ve výuce fyziky

Jan Thurnwald: Didaktické testy z fyziky v 6.ročníku ZŠ

Josef Vladař: Laboratorní práce z fyziky v 9.ročníku ZŠ

Zuzana Zavodančíková: Didaktické testy z fyziky v 8.ročníku ZŠ

Libor Machálek: Dyn. modely z akustiky

František Janoušek: Měření frekvenčích charakteristik Q metrem

Zdeněk Boch: Návrh a konstrukce mikroteslametru

Roman Juha: Souřadnicový zapisovač
r. 1994

Zdeněk Kubů: Konstrukce elektromag. vah s počítačovou kompenzací

Pavel Zít: Měření Curierovy teploty ve slitinách CuNi

Lubomír Hoffmann: Využití měření jedn. ADDA k poč. PC pro fyzikální demonstrační a laboratorní experimenty na SŠ a ZŠ

Božena Schuhová: Demonnstrační pokusy k ověření základních poznatků z termodynamiky

Vlasta Radlingerová : Sbírka řešených úloh z astrofyziky

Libor Froněk: Záření Slunce a jeho závislost na sluneční aktivitě

Alena Pinková: Stanovení relativní mol. hmotnosti polymerů viskozimetricky

Jitka Hradecká: Sbírka úloh „Pohyb tuhých těles a jejich soustav“

Karel Heřman: Počítači řízené fyzik. a labor. experimenty z elektřiny a elektroniky

Pavel Černý: Život a dílo Ernsta Macha se zaměřením k jeho pedagogické činnosti

Libuše Čamrová: Sbírka úloh z fyziky pro 9.ročník ZŠ

František Vejčík: Tečný zákryt hvězdy Měsícem
r. 1993

Miroslava Chocholová: Soubor úloh z mechaniky řešených v neinerciálních soustavách

Ilona Ptáková: Historický vývoj řešení fyzik. příkladů z mechaniky na českých středních školách

Miroslava Potužáková : Využití problémových úloh z mechaniky ve výuce fyziky

Eva Valková: Kvantová mechanika - kondiční program otázek a odpovědí pro individuální práci studenta

Jan Kudrnáč: Zpracování demonstračních pokusů z elektřiny pro základní školy videoprogramem

Šárka Hojerová: Nejvhodnější zdroje elektřiny z hlediska současných ekologických požadavků

Štěpánka Dufková: Coulombův zákon ve výuce fyziky u nás a ve světě

Dagmar Kovačová: Mechanika kapalin ve výuce fyziky u nás a ve světě

Alena Hrabačková: Sluneční skvrny a jejich pozorování

Pavla Rašková: Hydrostatika - soubor problémových úloh pro ZŠ a SŠ

Jitka Chocholoušková: Historie katedry fyziky PeF v Plzni

Pavel Šmídl: Srovnání výuky v Československu a v zahraničí

Roman Čechura: Využití jednotky styku počítače PS a AT s prostředím

Jan Vodička: Formalismus ve výuce fyziky

Josef Sazama: Laboratorní práce ve výuce fyziky na ZŠ

Věra Radová: Činnost žáka v průběhu vyučovacího procesu
r. 1992

Lenka Filípková: Tření ve fyzice na ZŠ a SŠ, návrhy na zkvalitnění výuky.

Miroslava Spurná : České středoškolské učebnice v letech 1945-1990

Ivan Harašta: Konstrukce elektroakustického generátoru bílého a růžového šumu

Jana Baxová: ? žákovské práce ve vyučování fyzice na ZŠ

Martin Hubený: Výpočetní technika ve středoškolské praxi

Soňa Brunnová: Světelné jevy

Miloš Kurc: Supravodivost a její využití

Zuzana Oberlová: Fyzikální pokusy ve fyzice 6.třídy ZŠ

Renata Rozumová: Pohyb a síla

Petra Skopaňová: Materiálně technické zabezpečení fyziky na ZŠ

Jaroslava Janoušová: Rozměrová analýza a její využití

Iveta Medřická: Elektrické a optické jevy v atmosféře, jejich fyz. princip

Jiří Brunn: Elektrický obvod
r. 1991

Libuše Bečková: Význam fyz. prvků v přírodovědě 1st.ZŠ pro výuku fyz. na 2.st.ZŠ

Kamil Blecha: Ohybové jevy v optice, jejich výklad a demonstrace

Roman Čuřík: Magnet. kapaliny, jejich vlastnosti a užití

Jana Chvalová: Motivace ve vyučování fyzice

Romana Bogdanová: Mezipředmětové vztahz fyzika - technickéé práce na 2.st.ZŠ
Vladimír Kašpar: Využití mikropočítače IQ 151 pro návrh a výrobu prašných spojů v elektronickém zájmovém kroužku
Miroslav Krajina: Měřící převodníky typu neelektrická veličina - kmitočet
Jana Rajalová: Přínos M.V.Lomonosova ve fyzice
Kateřina Lipertová: Využití problémových úloh z elektrostatiky a magnetismu ve výuce fyziky
Luděk Měřínský: Využití problémových úloh y elektrostatiky a magnetismu ve výuce fyziky
Richard Nový: Historie výuky fyz. v českých zemích
Vladimír Svoboda: Vizuální pozorování zákrytových dvojhvězd
Jan Soulek: Využití výpočetní techniky ve výuce fyziky na SŠ
Gabriela Zalubilová: Příspěvek G.Galilea k heliocentrickému svtěovému názoru.
Olga Zemanová: Vliv použité metody na efektivitu výuky fyziky
r. 1990
Hana Kubíková: Exkurze ve fyzice na ZŠ a SŠ
Martin Bašta: Frekvenční závislost perm. feritů
Karel Dyk: Výpočet a měření komplex. perm. fer.
Petr Telinger: Výuka mikroelektroniky
Pavel Hříšný: Filozofický a fyzik. popi vesmíru
Monika Kováčová: Historie kalendáře
Irena Palková Historický vývoj kosmologie
Hana Schoříková: Měření termodynamických změn
Ivan Rybák Současné poznatky o stavbě atom. jádra
Soňa Hublová: Prověřování a hodnocení vědomostí žáků
Jaroslav Vrba: Historie fyziky a její význam
Hana Krásová: Nekonvenční využití IQ 151
Petr Zenkl: Počítačové zpracování res. křivek na IQ 151

Pavel Horský (absolvent MU v Brně): Univerzitní příprava gymnaziálních učitelů fyziky (se zvláštím zřetelem ke kvantové mechanice)
Hana Martinásková (absolventka MU v Brně): Fotoelektrický jev (bakalářská práce)
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...