logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
   

Otázky k státním závěrečným zkouškám z fyziky pro učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (odborná část)

 • Druhy diod, jejich vlastnosti a užití
 • Bipolární a unipolární tranzistory, charakteristiky a užití
 • Operační zesilovače, vlastnosti a zapojení
 • Kombinační logické obvody
 • Základní principy speciální teorie relativity, Lorentzovy transformace a jejich důsledky
 • Základy relativistické dynamiky
 • Základní postuláty kvantové mechaniky
 • Základní poznatky z elektronové teorie pevných látek
 • Základní poznatky o struktuře pevných látek
 • Supravodiče, jejich vlastnosti a užití
 • Fáze Měsíce a planet, zatmění Slunce a Měsíce, střídání ročních období, měření času, kalendář
 • Sluneční soustava
 • Vznik a vývoj hvězd
 • Proměnné hvězdy
 • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
 • Základy kosmologie
 •  

  Otázky k závěrečné zkoušce z fyziky pro 2. stupeň ZŠ (didaktická část)

  1. Pohyb tělesa

  Experimenty: Pohyb posuvný a otáčivý. Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný. Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu tělesa.

  2. Síla, její měření. Skládání sil

  Experimenty: Siloměr, měření síly. Skládání dvou sil stejného směru. Skládání dvou sil opačného směru. Rovnováha sil. Těžiště.

  3. Posuvné účinky síly. Pohybové zákony. Otáčivé účinky síly

  Experimenty: Demonstrace posuvných, otáčivých a deformačních účinků síly. Newtonovy pohybové zákony a experimenty související. Páka, rovnovážná poloha na páce. Užití páky. Pevná kladka.

  4. Deformační účinky síly. Tření

  Experimenty: Tlak, tlaková síla. Třecí síla a její měření.

  5. Mechanické vlastnosti kapalin

  Experimenty: Pascalův zákon, hydraulický lis. Hydrostatický tlak. Vztlaková síla působící na těleso v kapalině. Archimedův zákon. Potápění , plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině. Plování nestejnorodých těles.

  6. Mechanické vlastnosti plynů

  Experimenty: Torricelliho pokus ( jen popis ). Měření atm. tlaku – aneroid. Aerostatická vztlaková síla. Archimedův zákon pro plyny. Manometr.

  7. Odraz světla. Zobrazení zrcadly

  Experimenty: Odraz světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí. Zákon odrazu světla. Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem. Zobrazení dutým a vypuklým zrcadlem.

  8. Lom světla. Zobrazení čočkami

  Experimenty: Lom světla na rovinném rozhraní. dvou optických prostředí. Čočky a zobrazení předmětů čočkami.

  9. Práce, výkon a energie

  Experimenty: Pokusné určení jednotky práce. Práce vykonaná při zvedání tělesa použitím pevné kladky. Energie stlačené a napjaté pružiny. Přeměny mechanické energie.

  10. Vnitřní energie. Teplo

  Experimenty: Změna vnitřní energie tělesa při konání práce a tepelné výměně. Měrná tepelná kapacita a pokusné určení měrné tepelné kapacity. Pokusné určení tepla přijatého při tepelné výměně. Měření teploty.

  11. Změny skupenství látek

  Experimenty: Tání a tuhnutí. Tání a tuhnutí thiosíranu sodného. Změna objemu při tání a tuhnutí. Závislost rychlosti vypařování kapaliny na různých podmínkách. Var vody za různých tlaků. Kapalnění vodní páry.

  12. Elektrické vlastnosti látek. Elektrický náboj. Elektrické pole

  Experimenty: Elektrování těles, model elektrického pole – el. siločáry. Vodič a izolant v el. poli. Jednoduchý a rozvětvený el. obvod. Měření el. proudu a napětí.

  13. Vedení elektrického proudu v kovech I

  Experimenty: Ohmův zákon. Odpor. Závislost odporu na vlastnostech vodiče.

  14. Vedení elektrického proudu v kovech II

  Experimenty: Spojování rezistorů spojených v el. obvodu za sebou a vedle sebe. Reostat. Dělič napětí. Elektrická práce, energie, výkon.

  15. Magnetické vlastnosti těles, magnetické pole a elektromagnetické jevy

  Experimenty: Magnet, ,magnetické pole a jeho model. Magnetické pole cívky s proudem. Vznik střídavého proudu. Transformátor.

  16. Vedení elektrického proudu v kapalinách, vakuu, plynech a polovodičích

  Experimenty: Vedení el. proudu vodným roztokem. Elektrický výboj ve vakuu a vzduchu. Elektrický oblouk, voltampérová charakteristika polovodičové diody.

  17. Zvukové jevy

  Experimenty: Šíření zvuku různým prostředím, odraz zvuku, rezonance.

  18. Základní poznatky o jaderné energii

  Experimenty: Pokusy se soupravou GAMABETA.

   

   
  Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023