logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
   

Otázky k státním závěrečným zkouškám z fyziky pro SŠ (odborná část)

1. Jevy v polovodičích a jejich využití v dvojpólových součástkách

2. Tranzistor bipolární a unipolární, aplikace v základních elektronických obvodech

3. Stejnosměrné zesilovače a stabilizátory napětí, operační zesilovače

4. Logické obvody kombinační a sekvenční

5. Lagrangeův formalismus (Hamiltonův princip, Lagrangeovy rovnice 2. druhu, přímé použití Hamiltonova principu, symetrie a zákony zachování)

6. Problém dvou těles (těžišťové a relativní souřadnice, Keplerův problém, rozptyly)

7. Kmity (malé kmity, tlumené a nucené kmity, asymptotický cyklus)

8. Hamiltonův formalismus (Hamiltonovy rovnice, kanonické transformace, Hamiltonova-Jacobiho metoda řešení)

9. Maxwellovy rovnice, jejich fyzikální význam a nejdůležitější důsledky

10. Elektrostatika, Poissonova rovnice

11. Magnetické pole, odvození Biotova-Savartova zákona

12. Elektromagnetické vlny a jejich základní vlastnosti

13. Lorentzovy transformace a jejich základní důsledky

14. Základní výsledky relativistické mechaniky

15. Relativistická elektrodynamika a optika

16. Postuláty kvantové mechaniky a jejich důsledky

17. Spektra fyzikálních veličin, základní případy s kvantovanou energií (potenciálová jáma, oscilátor, atom vodíku)

18. Schrödingerova rovnice, její speciální tvary a způsoby řešení

19. Vztah kvantové a klasické mechaniky (shodnosti, rozdíly, souvislosti)

20. Statistická řešení základních úloh termodynamiky

21. Vliv kvantové mechaniky na statistickou fyziku

22. Statistická rozdělení pro mikročástice a příklady jejich užití

23. Krystalová struktura pevných látek (bodové a prostorové grupy, prvky symetrie) a její studium metodami difrakce rentgenového záření

24. Stavba atomu a chemická vazba, základní typy vazeb v pevných látkách

25. Kmity krystalové mříže a tepelné vlastnosti pevných látek (tepelná kapacita, teplotní roztažnost, tepelná vodivost)

26. Bodové a čárové poruchy v pevných látkách (Schottkyho a Frenkelovy poruchy, dislokace)

27. Sluneční soustava

28. Vznik a vývoj hvězd

29. Základní kosmologické teorie

30. Galaxie, mlhoviny, hvězdokupy

 

Otázky k závěrečné zkoušce z fyziky pro SŠ (didaktická část)

1. Kinematika hmotného bodu

Experimenty: Pohyb rovnoměrný, pohyb rovnoměrně zrychlený, odvození kvantitativních vztahů, volný pád, skládání pohybů.

2. Dynamika hmotného bodu – Newtonovy pohybové zákony

Experimenty: Demonstrace uvedených zákonů. Hybnost a impuls. Zákon zachování hybnosti.

3. Práce, výkon, energie. Jednoduché stroje.

Experimenty: Zákon zachování energie. Ověření vztahu pro kinetickou energii. Rovnováha na kladce pevné a volné. Rovnováha na páce. Pokusy s nakloněnou rovinou.

4. Tření. Těžiště.

Experimenty: Tření smykové, tření valivé. Určování polohy těžiště, překotný hranol, rovnovážné polohy tělesa.

5. Skládání a rozklad sil. Dvojice sil

Experimenty: Skládání a rozklad sil rovnoběžných a různoběžných. Dvojice sil.

6. Translace a rotace tuhého tělesa

Experimenty: Pohyb tuhého tělesa. Moment síly vzhledem k ose otáčení. Momentová věta. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Kinetická energie tuhého tělesa. Setrvačníky. Odstředivá síla a její užití.

7. Gravitační pole

Experimenty: Vrhy a jejich demonstrace.

8. Základní vlastnosti kapalin

Experimenty: Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Hydrostatické paradoxon. Archimedův zákon. Proudění ideální kapaliny. Reakce vytékající kapaliny.

9. Základní vlastnosti plynů

Experimenty: Archimedův zákon pro plyny. Torricelliho pokus (jen popis). Tlak v proudícím plynu –aerodynamické paradoxon. Dynamika obtékání tělesa proudícím vzduchem.

10. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Vnitřní energie, práce a teplo

Experimenty: Brownův pohyb. Demonstrace modelů struktur různých skupenství. Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Měrná tepelná kapacita a její experimentální určení. Kalorimetrická rovnice. Demonstrace výměny tepla vedením, zářením a prouděním.

11. Struktura a vlastnosti kapalin

Experimenty: Difúze kapalin. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny. Kapilární jevy. Objemová roztažnost kapalin. Povrchové napětí. Objemová roztažnost kapalin.

12. Struktura a vlastnosti pevných látek. Změny skupenství látek

Experimenty: Krystalové mřížky a jejich modely. Teplotní roztažnost pevných látek. Tání, tuhnutí. Vypařování kapalin. Sublimace a desublimace. Závislost teploty varu vody na vnějším tlaku.

13. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek. Kruhový děj s ideálním plynem

Experimenty: Ověření stavové rovnice ideálního plynu pomocí pVT přístroje. Rozpínavost plynů.

14. Elektrické pole

Experimenty: Elektrování těles. Elektroskop. Model elektrického pole, potenciál a hustota náboje izolovaného vodiče, sršení náboje z hrotu. Elektrostatická indukce. Kapacita vodiče, princip deskového kondenzátoru.

15. Elektrický proud v kovech

Experimenty: Ohmův zákon pro část i celý obvod. Závislost odporu na délce, průřezu a materiálu. Závislost odporu na teplotě. Sériové a paralelní zapojení spotřebičů. Regulace proudu a napětí.

16. Elektrický proud v kapalinách

Experimenty: Elektrolytický rozklad roztoku modré skalice. Rozklad zředěného roztoku kyseliny sírové. Hofmanův přístroj. Galvanický článek.

17. Elektrický proud ve vakuu a plynech

Experimenty: Výboje za normálního tlaku. Výboje ve zředěných a různých plynech. Vlastnosti katodového záření.

18. Elektrický proud v polovodičích

Experimenty: Polovodičová dioda. Tranzistor. Integrovaný obvod. Základní zapojení s těmito prvky.

19. Stacionární magnetické pole

Experimenty: Magnetické pole magnetu. Magnetické pole vodiče s proudem. Silové působení magnetického pole na pohyblivý vodič s proudem. Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem. Magnetické pole cívky.

20. Nestacionární magnetické pole

Experimenty: Elektromagnetická indukce – základní experimenty. Vlastní indukce. Foucaultovy proudy.

21. Elektromagnetické kmitání a vlnění.

Experimenty: Oscilační obvod a jeho parametry. Elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti (polarizace, odraz a ohyb, interference...).

22. Střídavý proud

Experimenty: Vznik střídavého proudu. Transformátor. Indukční pec. Bodové svařování. RLC obvody.

23. Kmitání mechanického oscilátoru

Experimenty: Experimenty k výkladu základních pojmů kmitavého pohybu. Demonstrace souvislosti kmitavého pohybu s pohybem rovnoměrným po kružnici. Demonstrace složeného kmitání. Nucené kmitání mechanického oscilátoru. Spřažené kyvadlo.

24. Mechanické vlnění

Experimenty: Pokusy s Machovým vlnostrojem.

25. Zvukové vlnění - akustika

Experimenty: Zdroje a vznik zvuku. Šíření zvuku v různých prostředích. Sirény. Interference zvukových vln.

26. Odraz světla

Experimenty: Zákon odrazu. Zobrazování předmětu rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem.

27. Lom světla

Experimenty: Zákon lomu světla. Zobrazování předmětu čočkami.

28. Vlnová optika

Experimenty: Rozklad světla hranolem. Interference světla. Ohyb světla. Polarizace světla.

29. Základní poznatky STR a základní poznatky kvantové fyziky

30. Fyzika atomového jádra a obalu

Experimenty: Pokusy se soupravou GAMABETA.

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023