logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Otázky ke státní postupové zkoušce (2. i 3. stupeň)

 1. Základy kinematiky hmotného bodu
 2. Základy dynamiky hmotného bodu
 3. Práce, výkon, energie
 4. Základy dynamiky soustavy hmotných bodů
 5. Základy dynamiky tuhého tělesa
 6. Srovnání pohybů translačního a rotačního
 7. Mechanika křivočarého pohybu
 8. Hydrostatika
 9. Hydrodynamika ideálních kapalin
 10. Hydrodynamika reálných kapalin
 11. Pohyby těles v homogenním a nehomogenním gravitačním poli Země
 12. Gravitační pole
 13. Základy elektrostatiky: základní pojmy, Coulombův zákon, vodiče v elektrickém poli, influence, dielektrika, polarizace dielektrik, elektrostatické měřicí přístroje, elektrostatické generátory náboje
 14. Dielektrika v elektrickém poli: vektor polarizace, elektrická susceptibilita, chování vektorů a na rozhraní
 15. Elektrický proud: základní veličiny, zákon Ohmův a Kirchhoffovy, elektromotorické napětí, vnitřní odpor, zkratový proud
 16. Elektrické měřicí přístroje, měření proudu a napětí, měření odporu vodiče
 17. Termoelektrické jevy, termočlánky a jejich užití, Hallův jev
 18. Magnetické pole vytvářené proudy, zákon Biotův–Savartův–Laplaceův, magnetické pole přímého vodiče, kruhového závitu, solenoidu, Ampérův zákon
 19. Magnetické vlastnosti látek, vektor magnetizace, magnetická susceptibilita, magnetická permeabilita, průběh magnetických indukčních čar na rozhraní dvou prostředí
 20. Základní vlastnosti střídavého proudu, kapacitní a induktivní impedance, RLC obvody
 21. Elektromagnetická indukce, generátory střídavého proudu
 22. Třífázová proudová soustava, točivé magnetické pole, třífázové generátory
 23. Elektromagnetické kmity, kmitavý obvod, netlumené kmity, elektromagnetické vlnění a jeho základní vlastnosti
 24. Harmonický kmitavý pohyb netlumený a tlumený, energie při harmonickém pohybu
 25. Harmonická syntéza a její aplikace na elektronické hudební nástroje
 26. Harmonická analýza funkcí analyticky vyjádřitelných i experimentálně získaných a její aplikace v praxi
 27. Mechanická rezonance, princip Helmoltzova rezonátoru a jejich použití v konstrukci hudebních nástrojů
 28. Interference vln, stojaté vlnění a jeho užití u klasických hudebních nástrojů
 29. Intenzita zvuku, hladiny intenzity zvuku, objektivní a subjektivní síla zvuku, hladiny hlasitosti
 30. Pojem teploty a její měření, základní typy teploměrů
 31. Teplotní roztažnost a rozpínavost látek, tepelné kapacity
 32. Stavová rovnice pro ideální a reálný plyn
 33. 1. věta termodynamická a její aplikace
 34. 2. věta termodynamická, Carnotův cyklus
 35. 3. věta termodynamická, entropie, termodynamické pojmy volné energie a entalpie
 36. Kinetická teorie plynů, základní model, tlak plynu, střední volná dráha, transportní jevy
 37. Fázové přechody, struktura kapalin, vlastnosti par
 38. Světlo jako elektromagnetické vlnění, rychlost světla a její měření
 39. Základní zákony geometrické optiky (odraz, lom, průchod hranolem a destičkou, Fermatův princip)
 40. Zobrazení zrcadly, čočkami, centrovanými optickými soustavami, optické přístroje
 41. Vznik a vlastnosti polarizovaného světla, Brewsterův zákon
 42. Interference světla: podmínky, pokusy, interference v tenké vrstvě
 43. Difrakce světla: Fraunhoferovy ohybové jevy, Fresnelovy ohybové jevy
 44. Některé jevy nelineární optiky, holografie
 45. Některé jevy atmosférické optiky
 46. Struktura elektronového obalu atomu
 47. Základní pojmy a zákonitosti kvantové mechaniky
 48. Optická a rentgenovská spektra, vznik a vlastnosti
 49. Složení atomového jádra a jeho vlastnosti
 50. Radioaktivita jader, jaderné reakce, štěpení a jeho využití
 51. Interakce jaderného záření s hmotou

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...