logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc.

foto

docent


*1934

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 2007

Odborné zaměření:

experimentální fyzika, didaktika fyziky

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Přírodovědecká fakulta VŠP Praha, obor učitelství MF pro střední školy, (1953 -1957).
Diplomová práce: Štěpné procesy
Akademický titul:
Promovaný pedagog (VŠP Praha, 1957)
RNDr. (MFF UK Praha, 1970)
CSc.(MFF UK Praha 1973)
Docentura: obor FYZIKA směr DIDAKTIKA FYZIKY
Habilitační řízení: 5.2.1996 MFF UK Praha
Habilitační práce: Metoda reprezentativního příkladu ve výuce fyziky

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

 • Učebnice a skripta: Spoluautor 13 experimentálních učebních textů pro průpravu k fyzikální složce přírodovědy na 1. stupni ZŠ (KMVMF ČSAV, SPN ), 1 učebnice přírodovědy pro 3. třídu ZŠ (SPN), 2 učebních textů z fyziky pro ISSŠ a SOŠ (SPN), 2 učebnic a 2 pracovních sešitů pro nauku o přírodě pro 7. a 8. tř. OŠ, hlavní autor souboru učebnic fyziky pro 6. – 9. třídu OŠ a ZŠ (Scientia)
 • Samostatné publikace: autor nebo spoluautor 10 skript pro studenty učitelství fyziky ( jaderná fyzika, mechanika, praktikum jaderné fyziky, praktikum školních pokusů, sbírky úloh)
 • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 4 publikace zaměřené na plastickou deformaci kovů, 58 článků v časopisech (Školská fyzika, MFI, Sborníky z konferencí, Rozhledy matematicko-fyzikální), 4 články v zahraničních sbornících (SRN)

 • Vystoupení na konferencích: 28 vystoupení na konferencích s mezinárodní účastí

Účast na grantech a projektech:

 • FYZEX – projekt střediska školních fyzikálních experimentů, grant MŠMT, hlavní řešitel, 1991
 • Příprava absolventů vysokoškolského studia neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace.hlavní řešitel, grant MŠMT, 1991
 • Nové formy dalšího vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, grant MŠMT, spoluřešitel, 1993
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky3 , projekt FRVŠ, řešitel, 1994
 • FYZEX – projekt střediska školních fyzikálních experimentů, grant Extra MŠMT, hlavní řešitel, 1996 -98
 • Lehrpläne für Sekundarschullehrer - Studiengänge Physik (Berlin, Brno, Praha)" program TEMPUS - S_JEP-11 555-96, spoluřešitel pro ČR, 1996-98,
 • Škola fyzikálních experimentů, grant MŠMT, řešitel, 2001
 • Rozšiřující studium fyziky pro učitele základních a středních škol, projekt MŠMT, řešitel, 2000 – 2001
 • Otevřená fyzikální laboratoř, grant hl. města Prahy, řešitel, 2002

Významné aktivity mimo katedru:

 • člen JČMF
 • člen redakční rady časopisu Školská fyzika


 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...