logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  foto

docent


*1946

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 1971

Odborné zaměření:

atomová a jaderná fyzika, elektronika, kvantová mechanika

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
ČVUT Praha, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (1970).
Diplomová práce: Výpočet rezonančního integrálu a Dopplerových koeficientů v oblasti rozlišených rezonancí uranu 238 pro palivový článek v hexagonálním uspořádání heterogenního reaktoru s přírodním uranem.
Akademický titul:
Ing. (ČVUT Praha, 1970).
Dr. (FEL ZČU, 1993).
Disertační práce: Elektronizace demonstračních pokusů ve výuce fyziky.
Docentura:
Habilitační řízení: 23.4.2002 Fakulta prírodných vied UKF Nitra
Habilitační práce: Demonstrační experimenty ve výuce elektroniky pro učitele.

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

 • Učebnice a skripta: 3 učebnice fyziky pro ZŠ (Fraus), 3 pracovní sešity pro ZŠ, 3 příručky učitele, 2 učebnice pro vysokou školu (elektronika), 10 skript (elektronika, fyzikální praktikum, sbírky úloh)
 • Samostatné publikace: 4 publikace zaměřené na zájmovou práci mládeže v elektronice
 • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 108 článků v časopisech (Školská fyzika, Amatérské rádio, Sborníky KOF a konferencí, Informace ÚR Elektroniky, Rozhledy matematicko-fyzikální), 2 články v zahraničním sborníku (SRN)

 • Zlepšovací návrhy a průmyslové vzory: 9 zlepšovacích návrhů, 1 autorské osvědčení, 

 • Vystoupení na konferencích: 9 vystoupení na konferenci s mezinárodní účastí, 

 • Kompletní seznam publikací

Účast na grantech a projektech:

 • Školská fyzika - praktický časopis pro učitele a talentované žáky, grant MŠMT (Popularizace), spoluřešitel, 1999
 • Modernizace a unifikace laboratoře fyziky a pracovny školních pokusů, projekt MŠMT, řešitel, 2000
 • Zavedení procesu sledování kvality výuky na Pedagogické fakultě v Plzni, grant MŠMT, řešitel, 2000
 • Úvodní soustředění pro studenty učitelství fyziky, projekt MŠMT (Inovace), řešitel, 2001
 • Vytvoření databanky pro testové otázky k SPZ, k bakalářským zkouškám a závěrečným zkouškám učitelství fyziky, projekt MŠMT, řešitel, 2001
 • Multimediální prezentace předmětů „Atomová a jaderná fyzika“ a „Optika“, projekt MŠMT, řešitel, 2005

Zahraniční pobyty:

 • Univerzita Štětín, Polsko (1987) - 1 týden
 • Univerzita Štětín, Polsko (1991) - 1 týden
 • Centrum pro evaluaci Kodaň, Univerzita Kodaň, Dánsko (1998) - 4 dny
 • Univerzita v Lundu, Švédsko (1998) - 3 dny
 • CERN, Švýcarsko/Francie (2000) - 1 týden

Významné aktivity mimo katedru:

 • člen JČMF - člen regionálního výboru JČMF a člen regionálního výboru FO
 • člen České numismatické společnosti
 • člen redakční rady časopisu Školská fyzika


 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023