logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Doc. Dr. Václav Havel, CSc.

foto

docent


*1939

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 1964

Odborné zaměření:

Magnetismus, teorie relativity, teorie elektromagnetického pole, fyzika pevných látek

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Fakulta přírodních věd, Vysoká škola pedagogická v Praze (1960)
Diplomová práce: Curieovy váhy a jejich užití.
Vědecká hodnost:
Kandidát pedagogických věd, didaktika fyziky (1993), MFF UK v Praze.
Disertační práce: Modernizované demonstrační a měrné pokusy a jejich didaktické využití ve výkladu stacionárního magnetického pole ve vysokoškolském kursu fyziky.
Akademický titul:
PaedDr. (PeF Plzeň).
Docentura:
Přístrojová technika pro magnetická měření, konstrukce učebních pomůcek (1995).
Habilitační řízení: 21.3.1995 PeF JU České Budějovice
Habilitační práce: Demagnetizační pole a demagnetizační faktor ve vysokoškolském kursu fyziky.

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

  • Učebnice a skripta: 11 skript (Laboratorní cvičení z fyziky, Základy teorie relativity, Úvod do teorie elektromagnetického pole, Sbírka úloh z fyziky, Fyzikální praktikum,Vybrané laboratorní úlohy z fyziky, Sbírka úloh z fyziky II,III, Fyzikální praktikum I-III)
  • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 64 článků (Školská fyzika, Fyzika ve škole, Rozhledy matematicko fyzikální, sborníky PeF v Plzni, Elektrotechnický obzor)

  • Kompletní seznam publikací

Účast na grantech:

  • Počítačem řízený permeametr, fakultní grant, 1993
  • Školská fyzika - praktický časopis pro učitele a talentované žáky, grant MŠMT (Popularizace), řešitel, 1999

Významné aktivity mimo katedru:

  • člen komise pro metrologii Úřadu pro normalizaci a měření
  • člen redakční rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...