[an error occurred while processing this directive] Oddělení fyziky
logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 
Department of General Physics (KOF)
Klatovská 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 300

Katedra připravuje učitele fyziky pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Vědecká činnost je orientována na modernizaci metod a forem výuky fyziky na základních, středních a vysokých školách


Současné zaměření katedry

Katedra obecné fyziky v současné době připravuje studenty v bakalářském programu: „Přírodovědná studia“ ve třech oborech: „Fyzika se zaměřením na vzdělávání“, „Fyzika se zaměřením na vzdělávání podobor Astronomie“, „Fyzika se zaměřením na vzdělávání , podobor Fyzikální metrologie“, ve dvou magisterských studijních oborech: „Učitelství fyziky pro základní školy“ a „Učitelství fyziky pro střední školy“. Výuka posledního oboru probíhá ve spolupráci s Katedrou fyziky FAV ZČU.

Od roku 2004 bylo pro katedru (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě) akreditováno doktorské studium Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání ve fyzice.

Katedra v posledních 12-ti letech úzce spolupracuje s univerzitou Erlangen (návštěvy a vystoupení na odborných seminářích a konferencích, výstavách učebních pomůcek, publikace ve sbornících apod.)

Stávající členové katedry publikovali téměř 400 článků ve vědeckých a odborných časopisech, autorsky se také podíleli na více než třech desítkách učebnic a skript. Nejvýznamnější publikací je soubor učebnic fyziky pro základní školy. Tento soubor obsahuje 4 učebnice, 4 pracovní sešity a 4 příručky pro učitele. Soubor vydalo nakladatelství FRAUS v letech 2004 až 2008. Učebnice pro 6. třídu získala mezinárodní ocenění v soutěži evropských učebnic na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Učitelé a technici katedry získali téměř padesát autorských osvědčení a zlepšovacích návrhů.

Katedra obecné fyziky je vydavatelem metodického časopisu Školská fyzika, který má v současné době asi 1 500 odběratelů z celé ČR i ze zahraničí.

Katedra se význačně podílí na přípravě, organizaci a realizaci celé řady významných akcí a konferencí: Elektronizace v přípravě budoucích učitelů fyziky (1989), Veletrh nápadů učitelů fyziky (probíhá každoročně od roku 1996 díky iniciativě KDF MFF UK a KOF ZČU, v Plzni se uskutečnil 2. ročník v roce 1997), Fyzikální učební pomůcky (1995), Fyzika v devítileté základní škole (1997) a zvláště na periodické konferenci „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky“. Konference je obdobou didaktické konference DIDFYZ, která probíhá jež mnoho let ve Slovenské republice. Naše konference s pravidelnou mezinárodní účastí se konaly v lichých rocích (2003, 2005, 2007).

Katedra se významně podílí na činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků (členové katedry jsou ve výborech všech stupňů), významnou měrou se podílí na přípravě, organizaci a průběhu fyzikální olympiády (v roce 1995 byla spolupořadatelem celostátního kola FO, podílí se na autorství, přípravě a opravě úloh všech kol, členové katedry jsou členy ÚV FO). V roce 2006 pořádala katedra celostátní kolo fyzikální olympiády. Ve spolupráci s JČMF organizuje katedra také cyklus přednášek z moderní fyziky „Mladý Sisyfos“. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat kritické myšlení u mladé generace.

Úzce spolupracujeme s učiteli z praxe (různá pracovní setkání, pedagogická praxe). Učitelé se zapojují do přípravy studentů v rámci předmětu „Didaktický seminář“.

Od počátku soutěže studentských vědeckých a odborných prací se studenti katedry umisťovali na předních místech celostátních kol. Pravidelně se zúčastňujeme celostátních přehlídek diplomových prací (v roce 1996 jsme získali dvě první místa, a v roce 1998 jedno, v roce 1999 dvě, v roce 2001 jedno první a 2 druhá, v roce 2002 jedno třetí místo; v letech 2003 a 2004 soutěž neproběhla, v roce 2005 tři první a jedno druhé, v roce 2006 jedno první a jedno třetí, v roce 2007 jedno druhé místo). V roce 2001 přehlídka diplomových prací proběhla v Plzni.

Členové katedry zpracovali celou řadu návodů pro fyzikální pomůcky (demonstrační souprava z elektřiny, generátor funkcí, měřicí přístroje, napájecí zdroje apod.). Josef Petřík je autorem vyráběné a široce užívané počítačové jednotky s AD/DA-převodníkem pro školské využití.

Členové katedry se významnou měrou podíleli či stále podílejí na řízení FPE ZČU (Václav Havel byl v letech 1995–2001 jejím děkanem, Gerhard Höfer byl v letech 1995-2007 proděkanem, Karel Rauner a Miroslav Randa pracovali či ještě pracují v Akademickém senátu ZČU či FPE).

Významné úspěchy

Katedra  uspořádala od svého vzniku 7 významných konferencí s mezinárodní účastí:

  • O vyučování astronomii na školách všech typů (1965)
  • O metodice vyučování fyzice (1974)
  • Elektronizace v přípravě budoucích učitelů (1989)
  • Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití – spojena s výstavou učebních pomůcek vlastní konstrukce (1995)
  • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (2003)
  • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 (2005)
  • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 (2007)

Kromě toho se učitelé katedry organizačně i obsahově podíleli na celé řadě konferencí, seminářů a pracovních porad, např.:

  • Veletrh nápadů učitelů fyziky 1–5 (1996-2000)
  • Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (1999)
  • Fyzika v devítileté základní škole (1997)

Pravidelně byly pořádány letní školy fyziky pro učitele fyziky a výuková soustředění pro talentované studenty středních škol.

Dva učitelé katedry (Karel Rauner a Josef Petřík) se dlouhodobě podíleli na rozvoji zájmové práce ve škole i v mimoškolních kroužcích zaměřených na konstrukční elektroniku. Karel Rauner je autorem dvou metodických příruček pro elektronické a elektrotechnické zájmové útvary.

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023