logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Smlouva o společné formě

Smlouva o společné formě

Doktorského studijního programu

Teorie vzdělávání ve fyzice

uzavřená mezi pracovišti:

Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové,

Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě a

Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni

Základní ustanovení

1.      Smlouva vychází ze statutů jednotlivých univerzit a fakult a ve specifických případech je doplňuje.

2.      Smlouva má zajistit vyváženou kvalitu přípravy studentů v doktorském studijním programu na všech třech fakultách, a to při přijímacím řízení, v průběhu studia i v závěru studia při obhajobě disertační práce.

3.      Smlouva má zajistit účast špičkových odborníků v teorii vzdělávání ve fyzice, v experimentální a teoretické fyzice na odborné přípravě doktorandů, na vedení disertačních prací a při poradenské činnosti; na druhé straně i možnost použití špičkových výzkumných zařízení na všech třech univerzitách.

4.      Oborové rady na jednotlivých fakultách, tj. na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, jsou jmenovány podle statutu děkany příslušných fakult a jejich činnost je řízena statuty, resp. řády jednotlivých pracovišť.

5.      Společná oborová rada je složena z pracovníků všech tří univerzit i odborníků z dalších pracovišť. Členy společné oborové rady navrhují příslušní děkani v počtu nejméně 5 z každé fakulty.

6.      Předsedu společné oborové rady volí ze svého středu její členové. Ke zvolení předsedy společné oborové rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů společné oborové rady.

7.      Společná oborová rada se schází z rozhodnutí předsedy podle potřeby, nejméně jednou za rok. Kopie zápisů z jednání společné oborové rady jsou zasílány jednotlivým děkanům.

8.      Společnou oborovou radu mezi zasedáními zastupuje předseda.

9.      Společná oborová rada

a)     iniciuje, projednává a koordinuje program společných přednáškových kurzů, seminářů a dalšího studia a vědecké práce studentů doktorského studijního programu,

b)     vyjadřuje se k individuálním studijním plánům studentů a k jejich případným změnám prostřednictvím jednotlivých oborových rad,

c)     projednává rozsah požadavků nutných ke státní doktorské zkoušce,

d)     navrhuje děkanovi příslušné fakulty do přijímací komise nejméně po jednom členu z oborových rad ostatních univerzit podílejících se na společné oborové radě,

e)     projednává návrhy vyhlašovaných témat disertačních prací a postupuje je jednotlivým oborovým radám,

f)       navrhuje děkanovi příslušné fakulty do zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku nejméně po jednom členu z oborových rad ostatních univerzit podílejících se na společné oborové radě,

g)     navrhuje děkanovi příslušné fakulty do komise pro obhajobu disertační práce nejméně po jednom členu z oborových rad ostatních univerzit podílejících se na společné oborové radě,

h)     koná i jinou činnost směřující k tomu, aby studium v doktorském studijním programu – teorie vzdělávání ve fyzice mělo vysokou úroveň na všech třech pracovištích,

i)       nejméně jednou za rok hodnotí přijímacích zkoušek, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací v rámci doktorského studijního programu teorie vzdělávání ve fyzice a předkládá hodnocení příslušným děkanům,

j)        společná oborová rada může některé pravomoci delegovat na oborové rady jednotlivých pracovišť.

10. Forma studia

·        studium probíhá formou prezenční či kombinovanou,

·        část prezenčního studia probíhá formou pravidelných přednášek a seminářů, část v jednotýdenních soustředěních, které se budou konat třikrát za rok, podíl jednotlivých forem je určen individuálním studijním plánem každého studenta,

·        doktorand v kombinovaném studiu navštěvuje jednotýdenní soustředění, pravidelné přednášky a semináře mohou být nahrazeny konzultacemi, které řídí příslušní vyučující; konzultace mohou probíhat elektronickou formou,

·        pravidelnou výuku zajišťuje každá univerzita samostatně ve svých prostorách a ve své režii,

·        na týdenních soustředěních se podílejí vyučující ze všech tří pracovišť a mohou se jich účastnit studenti ze všech tří univerzit,

·        experimentální předměty jsou zpravidla zařazovány do týdenních soustředění.

11. Finanční náležitosti

·        finanční příspěvky na doktoranda příslušejí univerzitě, na kterou byl doktorand přijat,

·        náklady spojené s výukou hradí univerzita, na které výuka probíhá;

·        společná výuka na soustředěních bude pokud možno koncipována tak, aby během roku bylo zastoupení vyučujících jednotlivých univerzit rovnoměrné,

·        pokud dojde k výrazné disproporci v zastoupení jednotlivých univerzit na výuce v soustředěních, či k výraznému podílu vyučování studentů jedné univerzity na soustředěních jiné univerzity, případně k nerovnoměrnému podílu experimentální výuky jednotlivými pracovišti budou finanční prostředky převáděny podle clearingové matice na základě doporučení společné oborové rady.

12.  Závěrečná ujednání

·        tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně jednotlivými dodatky za souhlasu všech zúčastněných stran,

·        tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem, kdy bude podepsána posledním z účastníků,

·        tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ..................

·        smlouvu může každá se smluvních stran ukončit písemnou výpovědí, dohodou o ukončení, příp. odstoupením ve smyslu příslušných ustanovení zákona. Výpovědní doba je ... měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak.

Schváleno vědeckou radou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 26. 3. 2003

Prof. PhDr. Vladimír Wolf
               děkan

Schváleno vědeckou radou Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 31. 3. 2003

Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
               děkan

Schváleno vědeckou radou Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 9. 4. 2003

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
děkanka
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...