Příklady na procvičení – 3

1.    Určete obsah obrazce ohraničeného grafy fcí ,  a přímkou  na intervalu.

2. Určete objem rotačního kužele, jehož plášť vznikl otáčením úsečky , kde , kolem osy .

3. Určete délku oblouku křivky , kde .

4. Určete obsah plochy, která vznikne rotací oblouku kubické paraboly , , kolem osy .

5. Určete , kde .

6. Určete , kde  převedením do polárních souřadnic.

7. Určete , kde .

8. Odvoďte Jacobián transformace z kartézských do sférických souřadnic.