Protože viditelné záření (světlo) je elektromagnetické záření, můžeme je popsat pomocí Maxwello-vých rovnic v homogenním izotropním dielektriku (vzduch v troposféře a stratosféře má velmi malou elektrickou vodivost). Tyto rovnice uvádí např. Bednář [1]. Z nich lze odvodit, že rychlost šíření elektromagnetických vln v (rychlost šíření světla) v elektricky nevodivém prostředí o relativní permitivitě a relativní permeabilitě je

,   (1.4.1)

c představuje rychlost šíření elektromagnetických vln ve vakuu. V atmosférickém vzduchu se relativní permeabilita velmi blíží jedné, a proto se vzorec (1.4.1) obvykle zjednodušuje do tvaru

.   (1.4.2)

Zpracováno na základě literatury [1].

Zpět