c) Mihotání vzdálených zdrojů světla

 

Příklad 32 (U[1], [11], [29])

S refrakcí také souvisí jev mihotání vzdálených zdrojů světla (hvězd, přibližně bodových umělých zdrojů), které se nalézají poměrně nízko nad obzorem (ne výše než 50o) a dále třpyt hvězd. Pokuste se tyto jevy vysvětlit.

Řešení:

Mihotání vzdálených zdrojů i třpyt hvězd jsou způsobeny tím, že se index lomu neobyčejně rychle a nepravidelně mění (tzv. fluktuace indexu lomu) následkem turbulentního promíchávání vzduchu. Paprsky ze vzdálených zdrojů světla tedy mění dráhu a dopadají do našeho oka vlivem proměnného indexu lomu z různých směrů a s různou intenzitou (vlivem lomů se i rozkládají, ale po dopadu do oka se opět skládají a dávají výslednou barvu- obyčejně bílou). Tento jev způsobuje mihotání vzdálených zdrojů světla a i třpyt hvězd.

Velmi zřetelně můžeme pozorovat mihotání hvězd tehdy, prochází-li přímka pozorovatel - hvězda průhledným kouřem z komína (zvláště v zimě).

Zpět