Příklad 1 (U[1])

Halové jevy jsou optické úkazy v atmosféře, které se pozorují jako světlé, bělavé, slabě duhově zbarvené pruhy, oblouky kola apod. na obloze.

Malé a velké halo jsou kola na obloze, v jejichž středu je Slunce. Určete jejich úhlové poloměry, víte-li, že vznikají lomem slunečního světla na ledových krystalcích (mají tvar šestibokých hranolů) při minimální odchylce paprsků, kdy dochází k maximální koncentraci intenzity světla. (Relativní index lomu nr ledu vůči vzduchu je pro červený konec viditelného spektra asi 1,307, pro fialové světlo 1,317 [20]).

Řešení:

Sluneční světlo se rozkládá na ledových krystalcích jako na hranolu s lámavým úhlem y, kde y může být 60o, 90o nebo 120o jak je zřejmé z obr. 2.2.5. K maximální koncentraci světla dochází při minimální odchylce paprsků. Úhel dopadu těchto paprsků můžeme určit buď výpočtem minimální odchylky na hranolu s lámavým úhlem y (vztah pro minimální odchylku je např. uveden v [6] nebo pomocí principu záměny chodu paprsků viz kapitola 1.7).

V obou případech dostaneme podle obr.1.7.5 a 1.7.6 tyto vztahy:

, , , kde dmin je minimální odchylka paprsků od původního směru šíření paprsků, amin je úhel dopadu na hranol a bmin příslušný úhel lomu v hranolu v případě, kdy nastane minimální odchylka.

Vypočteme příslušné hodnoty a zapíšeme je do tab. 2.1.6.1 pro červené a fialové světlo.

Je vidět, že tato kola na obloze vznikají v úhlové vzdálenosti přibližně 22o a 46 o od jejich "středu" (Slunce), kdy jsou paprsky vycházející z krystalků nejintenzivnější (podle principu min. odchylky).


Příklad 2

Obr. 2.1.6.1. Vznik malého hala.

Malé (velké) halo má tvar kruhového oblouku, v jehož středu je Slunce. Vzniká rozkladem slunečního světla na ledových krystalcích. Paprsky po průchodu ledovým hranolkem vystupují tak, že svírají s paprsky dopadajícími na hranolek přibližně úhel 22o (velké halo asi 46o). Nakreslete schématicky vznik malého (velkého) hala. Vysvětlete, proč má tvar kruhového oblouku.

Řešení:

Paprsky dopadající do oka pozorovatele svírají s původním směrem paprsků asi 22o. Stojí-li pozorovatel v místě P, pak podmínku pro vznik malého (velkého) hala splňují všechny krystalky (při jejich správném natočení), které leží na plášti kužele s vrcholovým úhlem přibližně 44o (viz obr. 2.1.6.1).

Malé halo tedy vzniká v úhlové vzdálenosti 22o od středu Slunce. Velké halo vzniká analogicky v úhlové vzdálenosti 46o od středu Slunce.


Příklad 3

Obr. 2.1.6.2. Rozklad slunečního světla na ledovém krystalu.

Jak budou zbarveny vnitřní strany oblouků velkého a malého hala?

Řešení:

Dopadá-li sluneční světlo na ledový krystalek, dochází k rozkladu světla, přičemž nejvíce se láme světlo fialové (paprsek f), nejméně červené (paprsek č) viz obr. 2.1.6.2.

Uvažujeme-li část oblouku malého (velkého) hala nejvýše nad obzorem, pak dopadají do oka pozorovatele paprsky červené pod menším úhlem než paprsky fialové (ty dopadají "strměji").

Vnitřní strana oblouků velkého i malého hala tedy bude červená, vnější fialová.

 

Příklad 4

Určete úhlovou šířku malého a velkého hala (na základě příkladu 1 a 2).

Řešení

Určení úhlové šířky malého a velkého hala provedeme podobným způsobem jako u duhy. Kdybychom Slunce považovali za bod, byla by úhlová šířka malého hala 22o 22´ - 21o 36´ = 46´. Protože Slunce pozorujeme pod zorným úhlem 32´ (viz kapitola 2.1.2.1 př.14), je úhlová šířka malého hala asi 1o 18´.

Analogicky u velkého hala (47o 15´- 45o 05´) + 32´= 2o 42´.

 

Příklad 5

Kdy bude malé halo výše v tentýž den, v 10 nebo ve 12 hodin? Můžeme jej pozorovat celý den?

Řešení:

Výše bude ve 12 hodin. Čím výše je Slunce, tím výše je i halo. Můžeme jej teoreticky pozorovat po celou dobu, kdy je Slunce nad obzorem. Pokud bychom chtěli pozorovat celý oblouk, muselo by být Slunce výše než 22o nad obzorem (u velkého hala by to bylo 46o), jak je zřejmé z obr. 2.1.6.1.

Zpět