Elementární úvod do kvantové fyziky

V kapitole je podán návrh zpracování tematického celku "Elementární úvod do kvantové fyziky" jenž svým obsahem a stukturou odpovídá odstavcům 2.1 až 2.4 učebnice "Fyzika mikrosvěta" [31]. Podnětem k vytvoření návrhu se stala snaha o odstranění nedostatků učebnice "Fyzika mikrosvěta", na které poukazuji v recenzi provedené v kapitole I. Text je volen jako základní (nezahrnuje rozšiřující a doplňující pasáže).

Ke zpracování bylo použito převážně literatury: [2, 3, 8, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31].

Zpět