Horský P.: Univerzitní příprava gymnaziálních učitelů fyziky (se zvláštním zřetelem ke kvantové mechanice). Diplomová práce.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, katedra obecné fyziky, Brno 1996.

102 str., 18 obr., 4 tab.

 

Práce se zabývá problematikou univerzitní přípravy budoucích gymnaziálních učitelů. Autor považuje za důležité, aby absolvent vysokoškolského kursu byl schopen provést samostatný rozbor existující učebnice. Práce proto obsahuje recenzi druhého vydání v současné době užívané gymnaziální učebnice “Fyzika mikrosvěta” autora Ivana Štolla. Snaha o odstranění nedostatků zmíněné učebnice se stala podmětem pro vypracování návrhu tematického celku “Elementární úvod do kvantové fyziky”. Nedílnou součástí problematiky univerzitní přípravy učitelů je diskuse samotného rozsahu a obsahu vysokoškolského kursu. Na základě vyhodnocení dotazníku zaslaného učitelům vysokých a středních škol je v práci vypracován i návrh uspořádaní vysokoškolského kursu kvantové mechaniky pro budoucí středoškolské učitele

Upřímně děkuji Doc. RNDr. Aleši Lacinovi, CSc. za pečlivé a trpělivé vedení mé diplomové práce, za přečtení rukopisu a za velmi cenné rady. To vše mi pomohlo k hlubšímu pochopení problémů a jejich řešení.

Zpět