3. Comptonův jev

Kvantový popis elektromagnetického záření (kvantová hypotéza) předpokládá částicové vlastnosti fotonů. Je-li tato představa správná, pak by mělo být možné pozorovat interakci mezi fotonem a například elektronem, která by svým charakterem odpovídala srážce dvou částic. Pro pružnou srážku dvou částic, které tvoří izolovanou soustavu, platí zákony zachování energie a hybnosti. Při interakci fotonu s elektronem by tedy měly být splněny tytéž zákony.
 
Obr. 3-1: Při Comptonově jevu dopadá na uhlíkový terčík rengenové záření o vlnové délce l. V rozptýleném záření je kromě záření s původní vlnovou délkou l i záření s větší vlnovou délkou l'.

V roce 1922 provedl americký fyzik Arthur Holly COMPTON experiment s rozptylem rentgenového záření na volných elektronech. V těchto experimentech dopadalo rentgenové záření (o vlnové délce l = 0,07 nm) na uhlíkový terčík10 (obr. 3-1). V záření rozptýleném ve směru určeném úhlem J našel Compton nejen záření s původní vlnovou délkou l, ale i záření s větší vlnovou délkou l'.

Podle představ klasické fyziky dopadající záření rozkmitá elektrony v atomech. Elektrony by měly kmitat s frekvencí f a vyzařovat elektromagnetické záření o stejné frekvenci f 11. Rozptýlené záření by tedy mělo obsahovat pouze vlnovou délku l.

Přítomnost vlnové délky l' v rozptýleném paprsku lze jednoduše vysvětlit pomocí kvantové hypotézy. Předpokládejme, že pro rozptyl fotonu na elektronu platí zákony zachování energie a hybnosti (obr 3-2):
 
hf + Ee = hf ' + Ee' , (3.1)

p + 0 = p' + pe'.

(3.2)
Obr. 3-2: Podle kvantové hypotézy platí pro rozptyl fotonu na volném elektronu zákony zachování energie a hybnosti.

Foton má před rozptylem energii hf , vektor hybnosti p. Energie rozptýleného fotonu je hf' a hybnost p'. Při sestavování rovnic jsme souřadnicovou soustavu spojili s volným elektronem, proto je jeho hybnost před rozptylem rovna nulovému vektoru 0, energie Ee je pak jeho energií klidovou12. Po rozptylu bude mít elektron energii Ee' a hybnost p'.


10Energie kvant rentgenového záření o vlnové délce l = 0,07 nm je E = 17,8 keV. Tato energie vysoko převyšuje energii, kterou jsou vázány elektrony v atomu uhlíku ( Ee ~ 10 eV). Proto je možno se dívat na tento experiment, jako na rozptyl kvant rentgenového záření (fotonů) na volných elektronech.
11Podle klasické elektrodynamiky vyzařují nabité objekty, které se pohybují se zrychlením, elektromagnetické vlnění (v našem případě jsou to elektrony, které byly rozkmitány dopadajícím elektromagnetickým zářením).
12Při konkrétním výpočtu je nutné užít relativistických vztahů pro energii elektronu.

Povšimněme si rovnice (3.1) vyjadřující zákon zachování energie. Při rozptylu foton předává část své energie elektronu, jehož energie se zvýší z Ee na Ee' (rozdíl energií Ee' - Ee je kladný !). Výraz (3.1) upravíme na tvar

hf = hf ' + (Ee' - Ee).

Odtud plyne
hf > hf ' .


Arhtur Holly Compton
(1892-1962)

Frekvence rozptýleného záření je menší než záření dopadajícího (f ' <   f) což znamená, že vlnová délka rozptýleného záření je větší než vlnová délka záření dopadajícího

l' > l.

Docházíme k výsledku, který je ve shodě s výsledkem Comptonova experimentu. K jeho odvození jsme předpokládali platnost kvantové hypotézy. To nás přesvědčuje o tom, že kvantová hypotéza je nezbytná pro správný popis některých vlastností elektromagnetického záření.
 
 

  1. Compton našel rozptýlené rentgenové záření se zvětšenou i původní vlnovou délkou. Pokuste se vysvětlit pomocí fotonové hypotézy, odkud pochází záření s původní vlnovou délkou. (Návod: Při Comptonově jevu se foton může "srazit" také s jádrem atomu, které má mnohem větší hmotnost než elektron. Případ je podobný pružnému rázu dvou koulí z nichž jedna má mnohem větší hmotnost).

  2.  
  3. Při Comptonově jevu se foton rozptýlil do opačného směru než přiletěl (J = 180°) a elektron odlétá ve směru příletu původního fotonu (j = 0°) (viz obr. 3-2). Vypočítejte frekvenci rozptýleného fotonu. (Je nutné řešit soustavu rovnic (3.1) a (3.2), vztahy pro energii a hybnost fotonu a elektronu jsou v obr. 3-2.)
    []
Zpět