2.2. Srozumitelnost

336: "Je výhodné udávat……v energetických jednotkách mc2." : Myslím si, že by se v poznámce pod čarou mělo vyložit, proč se klidová hmotnost vyjadřuje v "úplně jiných" jednotkách a proč je to výhodné.

3811: "Lidské oko……viditelné světlo o vlnových délkách 790 nm až 390 nm." Přirozenější je udat interval vlnových délek viditelného světla vzestupně : "……o vlnových délkách 390 nm až 790 nm."

488: "Na některá místa……na dvou štěrbinách." : Z textu není patrné, podle jakého chování vlny se řídí pravděpodobnost dopadu fotonu při difrakci.

53: "Přesně vzato, ani makroskopické kuličky……je na obr. 2-8." : Význam tohoto odstavce je nejasný a málo srozumitelný. Pokud se jedná o naznačení rozdílu v chování makroobjektů a mikroobjektů při průchodu kruhovým otvorem, pak je tento výklad nedostatečný a příliš stručný.

584: "Částice mikrosvěta……do druhého." : Není zřejmé, co se označuje pojmem kvantový stav.

797: Jednoelektronová aproximace (druhý odstavec) není vysvětlena srozumitelně. Za lepší považuji výklad v [22] na str. 198 -199.

82: "Naopak u halogenů……slupky chybí" : Vzhledem k předešlé větě by mohl vzniknout dojem, že halogeny nejsou reaktivní.

8413: "Podle principu nerozlišitelnosti……vázány" : Nejasná formulace - studentům z této věty nemůže vyplynout, proč se atomy vážou kovalentní vazbou.

873: "……vytvářejí svého druhu elektronový plyn." : Není zřejmý význam vazby svého druhu elektronový plyn.

88-89: Odstavce na těchto dvou stranách jsou výčtem fyzikálních jevů, které souvisí s teorií principu laseru, ale chybí jejich společné shrnutí směřující k objasnění principu laseru.

893: "Překročí-li……vznikne laser." : Ve větě není využito předešlých odstavců na str. 88-89. Ne všechny pojmy uvedené v definici jsou předem definovány. Uvedené objasnění principu laseru je pak pro žáka nesrozumitelné.

102: Měl by být uveden vzájemný vztah kapkového a slupkového modelu atomového jádra. Jinak zůstane nevyjasněna otázka, proč současně existují dva různé modely atomového jádra.

10512: Není jasné, co se míní pojmem jeden pár iontů ve vzduchu.

11316: Způsob zápisu jaderných reakcí a přeměn by měl být zaveden už na straně 111, kde se zápis jaderných přeměn objevuje poprvé.

11313: "Jsou to experimentálně……prostoru a času." : Formulace věty je velmi obecná a pro většinu studentů zcela nesrozumitelná.

1433: S pojmem jaderná fotografická emulze jsem se doposud v literatuře nesetkal a není mi jasný rozdíl mezi jadernou fotografickou emulzí a dráhovou komorou.

143-145: Princip lineárního oscilátoru i cyklotronu se mi jeví nedostatečně vysvětlen. Pro srovnání by měly být uvedeny energie částic z přírodních zářičů.

1435: Studenti neznají fotonásobič. Mělo by být alespoň stručně uvedeno k čemu se používá.

15210: "Jednou ze základních symetrií……kvantových číslech." : problematika symetrií se mi jeví pro studenty střední školy příliš abstraktní a složitá.

Zpět