2.3. Přiměřenost

406: Většina studentů nezná pojem hustoty fyzikální veličiny (např. spektrální hustota energie, hustota pravděpodobnosti atd.). Mělo by se uvážit krátké vysvětlení pojmu v poznámce pod čarou.

52-53: Pravděpodobnostní interpretace vlnové funkce je probrána příliš stručně vzhledem k složitosti problematiky. Neznalost jejího komplexního charakteru nedovolí správné pochopení významu čtverce absolutní hodnoty |y |2 a tvrzení: "Funkce |y |2 představuje tedy hustotu pravděpodobnosti výskytu částice" je neadekvátní možnostem většiny středoškolských studentů.

75: Poznámka *) : Domnívám se, že poznámka svou úrovní přesahuje středoškolský rámec a její obsah je nepřesný. V úvaze o kombinaci stavů se implicitně používá nezavedený princip superpozice. Opět se tu hovoří o stavu elektronu, aniž byl tento pojem definován. Není ani zřejmé co se myslí reálným stavem atomu. Nepřesné je tvrzení, že elektron se může nacházet ve stavech vzniklých kombinací stavů n, l, m. Jednak není patrné jakým způsobem se stavy kombinují a jednak mohou být v daném případě superponovány pouze stavy se stejnou energií, což se neuvádí.

79: Pochopení principu nerozlišitelnosti se mi jeví jako těžké a princip není bezpodmínečně nutný v další části učebnice. Proto bych jej neuvedl.

851: "Elektrony v molekule……kvantovým číslům l = |m| = 0, 1, 2, …, l." Je dobré uvést, že energie stavů molekul obecně závisí na třech kvantových číslech n, l, m, ale uvedené zdůvodnění pomocí diskuse o význačných směrech v prostoru je podle mého názoru nevhodné a pro středoškoláka nepochopitelné.

8512: "Kombinacemi stavů……a tím váží": Takovou větu lze pochopit jen tehdy, pokud dané problematice rozumíme. Pro začátečníka je však nesrozumitelná.

87: Vysvětlení jevu hybridizace se mi jeví příliš náročné pro středoškolskou učebnici. Z uvedeného textu není patrné jak k hybridizaci dochází, proč se elektrony ve stavech 2s a 2p účastní vazby zcela rovnoprávně, co se myslí pojmem symetrizace vazeb a jak se má chápat zápis (1s)2 (2sp3)4.

1532: "Zákony zachování……zrcadlovému zobrazení." : Uvedení zákona zachování parity je pro studenta příliš těžké a nesrozumitelné a myslím si i zbytečné.

Zpět