1.1. Požadavky

Učebnice je jedním z nejdůležitějších materiálů, se kterými se studenti či žáci při výuce daného předmětu (v našem případě fyziky) střetnou. Je společně s osobními poznámkami z vyučovacích hodin základním vodítkem studenta při jeho pronikání do nových oblastí poznání. Aby tento proces mohl být úspěšný, musí učebnice splňovat okruh požadavků, které jsou dány:

K důležitým požadavkům, které budu v dalším průběhu recenze sledovat, zařazuji následující:

 

Přesnost a fyzikální správnost

Fyzikální správnost výkladu je principiálním požadavkem na učebnici. Nedostatek prostředků (matematických a fyzikálních) středoškolského kursu může vést k používání náhradních postupů a úvah jejichž fyzikální správnost je třeba vždy kriticky posoudit. Učebnice nesmí obsahovat ani nepřesné nebo jinak zavádějící informace.

Srozumitelnost

Text musí být napsán tak, aby student byl schopen mu porozumět. V opačném případě dochází k rozštěpení pozornosti a student se nemůže plně soustředit na vnímání obsahu a podstaty čteného. Dále je nutné, aby byl napsán s ohledem na schopnosti a znalosti studenta. Nesmí se objevit pasáže, které by mohl důkladně pochopit pouze člověk s většími znalostmi, jenž už danou problematiku zná.

Přiměřenost

Učebnice nesmí přesahovat možnosti chápání studentů. Zohlednění tohoto požadavku je u témat fyziky mikrosvěta zvláště důležité, neboť matematický aparát a abstraktní principy kvantové fyziky jsou pro většinu středoškolských studentů příliš náročné. Autor tedy musí uvážit věk, schopnosti a znalosti studentů, jimž je učebnice určena (je ovšem nutné dát pozor i na přílišné zjednodušení tématu).

Názornost

Na tomto místě je nutné si uvědomit, že středoškolský kurs fyziky mikrosvěta nemá zdaleka prostředky k preciznímu výkladu problematiky kvantové fyziky. K částečnému překonání těchto problémů se nabízí použití názorných představ či přirovnání využívajících objekty a děje makrosvěta. Popis mikrosvěta založený na těchto postupech se však často stává zdrojem velkých nepřesností a může tak výkladu spíše uškodit.

Technické zpracování

Tento požadavek se týká úrovně řemeslného zpracování knihy. Patří sem například dobrá grafická úprava knihy (ovlivňuje přehlednost textu a tím rychlost orientace v něm), minimální (nejlépe žádné) množství tiskových chyb v textu apod.

Uvedený výčet požadavků vystihuje nejpodstatnější rysy, jež by měla splňovat dobrá učebnice fyziky mikrosvěta.

Zpět