PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ z hlediska mezipředmětových vztahů fyziky a chemie

Jiří Týř

Částicové složení látek a stavba atomu jsou jedny ze základních integrujících pojmů v didaktice fyziky a chemie. Periodická soustava prvků vytvořená před více než sto lety D. I. Mendělejevem je v dnešní podobě důležitým prostředkem k ukázání souvislostí jevů mikrosvěta a makrosvěta, neboť umožňuje přehledně uspořádat fyzikální veličiny mikrosvěta a ukázat jejich vztah k přímo pozorovatelným fyzikálním a chemickým vlastnostem prvků.

Do tabulky periodické soustavy prvků (dále jen PSP) lze uspořádat množství údajů popisujících vlastnosti daného prvku nebo skupin prvků. Při vytváření nového provedení tabulky PSP rozhodujeme volbou těchto údajů o tom, zda vzniklá tabulka bude jen zjednodušeným přehledem základních vlastností prvků, nebo podrobnějším fyzikálně či chemicky zaměřeným přehledem.

Z praktických důvodů se většinou používá tabulka PSP upravená tak, že lanthanoidy a aktinoidy jsou z tabulky vyňaty a umístěny pod k sobě přiblížené zbývající části tabulky. Dosáhne se tak přijatelného grafického formátu vzniklé sestavy, je ale pak na uživateli, aby se při používání tabulky s touto transformací vyrovnal.

Studiem obsahu a grafického zpracování používaných tabulek PSP bylo zjištěno, že tyto mají většinou buď výrazně chemicky nebo výrazně fyzikálně zaměřený obsah. V České republice se u podrobněji zpracovaných tabulek PSP uplatňuje více chemické pojetí. Například v Německu se naopak často uplatňuje pojetí fyzikální. Obsah a forma používaných tabulek PSP bývá podřízena i grafickým možnostem vydavatele.

Na základě výše naznačeného rozboru významu PSP a obsahového a grafického uspořádání tabulek PSP bylo vytvořeno nové provedení této tabulky uplatňující pokud možno vyváženě fyzikální a chemický pohled na PSP. Využití moderní grafické techniky umožnilo dát do jedné skládanky poměrně velké množství údajů, aniž by tím utrpěla její přehlednost a názornost. Vlastní tabulky PSP, další text a tabulky jsou na dvou stranách listu formátu A4, který lze dvakrát složit na výsledný rozměr 99 x 210 mm. Obsah a grafické prostředky byly voleny tak, aby tabulku bylo možné používat ve fyzice a chemii na základní a střední škole.

První strana listu obsahuje tři varianty barevného rozdělení prvků v tabulce PSP a znázornění světelného spektra. Hlavní provedení tabulky PSP obsahuje nejčastěji používané barevné rozlišení prvků, které je používáno zejména při výuce chemie. Vynětí a přemístění lanthanoidů a aktinoidů je v ní zdůrazněno ponecháním malé mezery na příslušném místě. U každého prvku je, kromě značky, českého a latinského názvu, uvedeno protonové, nukleonové a hmotnostní číslo, elektronová konfigurace, elektronegativita a hustota. Nukleonové číslo udává počet nukleonů v nejčastěji se vyskytujícím izotopu. Hmotnostní číslo je určeno podle průměrného zastoupení v přírodě se vyskytujících izotopů. Skupenství prvku při teplotě a při normálním tlaku je znázorněno u kapalin kapkou a u plynů obláčkem, které jsou vsazeny do barevného pozadí pole prvku vyjadřujícího jeho charakter. Uměle připravené prvky jsou odlišeny písmem s bílou výplní. U radioaktivních prvků je použita mezinárodní značka pro radioaktivitu. Uspořádání popisu prvku a použité grafické prostředky jsou vysvětleny v legendě tabulky.

Pod hlavním provedením jsou dvě barevná schémata tabulek PSP, která ukazují rozdělení prvků podle hodnot hlavního kvantového čísla n a podle vedlejšího kvantového čísla l. Obě tato schémata znázorňují tabulku PSP ve dlouhém provedení, bez vynětí lanthanoidů a aktinoidů. Vedle těchto schémat je ještě Znázornění spektra viditelného elektromagnetického záření s uvedením jeho návaznosti na infračervené a ultrafialové záření.

Na druhé straně listu jsou stručné články Stavba atomu, Periodická soustava prvků a tabulky Některé fyzikální a chemické konstanty, Názvosloví oxidů a Určování slučovacích poměrů. V článku Stavba atomu je přehled hlavních částic atomu a obraz modelu atomu Helia. Stručný popis stavby jádra uvádí význam jaderných sil, protonového a nukleonového čísla a pojem izotop. Stručný popis obalu naznačuje souvislost stavů elektronů v obalu s dalšími vlastnostmi atomu. Jsou zde uvedeny pojmy iont, orbital, kvantové číslo, elektromagnetické záření, elektromagnetická síla, chemická vazba, oxidační číslo a elektronegativita. Cílem zde není tyto pojmy z učiva základní a střední školy podrobně vysvětlovat, ale má se jejich pomocí zejména ukázat, jak souvisejí fyzikální a chemické vlastnosti atomů s jejich částicovou stavbou. Tohoto naznačení souvislostí lze pak využívat i jako motivace k důkladnějšímu studiu uvedených pojmů na základní a střední škole.

Článek Periodická soustava prvků obsahuje stručný popis uspořádání hlavní tabulky PSP a znění periodického zákona. V tabulce Některé fyzikální a chemické konstanty je přehled základních konstant, z nichž většina je zaokrouhlena na sedm platných číslic. Tabulka Názvosloví oxidů obsahuje příklady tvorby názvů oxidů s uvedením oxidačního čísla a slučovacího poměru reaktantů. V tabulce Určování slučovacích poměrů je křížové pravidlo k určování slučovacích poměrů anorganických sloučenin a šest příkladů jeho použití.

V současné době se připravuje výroba nástěnné verze hlavního provedení tabulky PSP. Předpokládá se vydání navazujících publikací, při jejichž tvorbě je vítána spolupráce s celou pedagogickou veřejností.

Závěrem děkuji oběma recenzentům, mnoha účastníkům letošní Letní školy fyziky fyzikálně-pedagogické sekce JČMF a dalším přátelům, učitelům za ocenění pomůcky a za cenné připomínky a náměty, které jsem použil při jejím dokončování.