Ohlasy na Veletrh nápadů učitelů fyziky

Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., KDF MFF UK

V Litovli 9. září 1996

Vážený pane doktore,

chtěla bych Vám i Vašim spolupracovníkům tímto poděkovat za přípravu a organizaci Vaší velice vydařené akce Veletrh nápadů učitelů fyziky. Odvezla jsem si domů spoustu nových námětů do další práce s dětmi a také zážitků z velice příjemné atmosféry mezi učiteli, která panovala po oba dny celé akce. Byla bych velice ráda, kdyby se podobné akce mohly uskutečnit i v následujících letech.

            Děkuji.

                                                                                              RNDr. Miroslava Černá

                                                                                                       učitelka

                                                                                                        ____________________________

Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., KDF MFF UK

V Českých Budějovicích 9. 9. 1996

Vážený pane Rojko,

těší nás, že jsme se na konci letošního srpna mohli zúčastnit semináře „Veletrh nápadů“, který pořádala Vaše katedra.

Byli jsme překvapeni, že i v současné době existuje tolik pedagogů ze základních, středních a vysokých škol, kteří jsou schopni po dva dny předvádět krásné a jednoduché pokusy. Ceníme si toho, že věnovali čas jejich přípravě, ale i toho, že byli vděčným publikem pro nás, kteří jsme vystupovali před takovou odbornou veřejností poprvé. Rovněž účast zahraničních pedagogů nám přinesla nové náměty a možnost porovnání.

Takový seminář je pro učitele určitě velkým přínosem, protože vidí spoustu nových pokusů, různá provedení pokusů, různé pomůcky, naváže nové kontakty a hlavně získá optimismus do další práce, který je velice důležitý.

Seminář byl báječný a rádi se zúčastníme i dalších takových akcí.

                                                                                              Lenka Slabá, Milan Slabý

                                                                                                  České Budějovice

                                                                                                        ____________________________

V Mlýnci dne 1. září 1996

Vážení kolegové

Jako jeden z účastníků Veletrhu nápadů učitelů fyziky , pořádaného pracovníky Vaší katedry, na čele s doc. M. Rojko, Vám chci vyjádřit upřímný dík a pochvalu za zorganizování celé akce. Přiznám se, že jsem se na její průběh velice těšil a byl jsem zvědavý, jak se Vám podaří zvládnout nelehký úkol, který jste si předurčili. Jako učitel základní školy s téměř 30-letou praxí, jsem věděl, jak náročné bude sladit zájmy učitelů různých škol nestejného zaměření i odborné úrovně. Po skončení akce musím napsat, že výsledek předčil všechna má očekávání, Stalo se tak díky Vaší geniální myšlence, postavit seminář na jednoduchém názorném experimentu. Ten je přece srozumitelný a zajímavý pro všechny. Při jeho předvádění a pozorování není nutný hluboký teoretický základ, dokonce ani jazyk tu není podmínkou (což dokázala vystoupení polských přátel) a obsah je všem srozumitelný. Štěstím Vaší krásné akce bylo, jak konečně doc. Rojko v závěru nezapomněl zdůraznit, že se na semináři sešli nadšení, chápaví, tolerantní, učenliví učitelé. Že většina aktivně vystupujících pochopila, že seminář není příležitostí k vlastnímu zvýraznění a oslavě, ale příležitostí vzájemně si pomoci a informovat se. Posluchači zase s notnou dávkou tolerance dokázali přehlédnout drobné nedostatky, někdy i zcela nulový efekt pokusu a naopak aplaudovali každému nápadu, každé zdařilé reakci. Byla radost a na začátek nového roku motivující skutečnost, pohybovat se mezi účastníky, kde nebyla hranice mezi těmi co poslouchali a těmi, co předváděli své nápady. Neformální rozhovory, výměny názorů, daly zapomenout na očekávané strasti po nástupu do svých škol a na svá pracoviště a naplnily srdce a hlavy účastníků optimismem a radostným očekáváním svých žáků, kterým bude co předvést nového, právě ze zhlédnutých vystoupení.

Dovolte mi proto ještě jednou vyjádřit obdiv a poděkování za vynikající nápad, vzorné zorganizování celé akce, za pěknou atmosféru, kterou se díky Vám, ale i přítomným účastníkům podařilo na setkání v Praze vytvořit. Podařilo se Vám připravit formu vzdělávání učitelů fyziky, která je přesně tím, co učitelé očekávají. Mohu to s klidným svědomím prohlásit, protože jsem mnohaletým pilným účastníkem nejrůznějších školení a akcí, které se snaží učitelům něco dát, ale většinou je efekt takových akcí velmi malý.

Abych ale jen nepochválil, jistě mi dovolíte na závěr pár připomínek, které by snad mohly přispět k příznivému vývoji podobných akcí, které po úspěchu té letošní jistě hodláte připravovat. Myslím si, že byste měli zůstat u částečně výběrové akce, než z ní v budoucnu dělat akci „masovou“. Ideální počet účastníků bych považoval do stovky. Účast podmínit aktivním vystoupením přihlášených, třeba jen formou prezentace svého nápadu na výstavce či posterem. Pro pestrost celého „představení“ rozšířit veletrh na prezentaci metod a prostředků výuky fyziky, formou ukázek písemných zkoušek, testů, laboratorních prací, případně diplomových prací spod. Rušivě působilo časové omezení vystoupení, i když jednotlivý moderátoři to pojali různě citlivě (výborní byli kolegové Svoboda a Kolářová). Snad by byla lepší světelná signalizace a vždy nechat přednášející dokončit vystoupení s tím, že dodržení časového limitu s určitou časovou tolerancí je podmínkou zařazení učitele do programu. Zajistit program ještě na večer - třeba videofilmy s ukázkami dalších pokusů, vyučovacích hodin, pro dobrovolné zájemce. A nebál bych se ještě větší komerce do celé akce. Učitelé mají řadu pomůcek, nápadů, textů, které nemají kde předvést. Chtějí je prezentovat, někteří i finančně zhodnotit. Ne náhodou měla největší ohlas vystoupení, kde přednášející nabídl svoji práci k odkoupení. Na chodbách by mohly být stolky s takovou nabídkou, za každým autor, který by své nápady nabízel, kontaktoval zájemce. Je to znak doby a nemusí být chápán jen jako komerční záležitost, ale také jako příležitost pro obě strany.

Srdečný dík za nás za všechny a těším se za rok do Plzně.

            S pozdravem

                                                                                                          Oldřich Suchoradský

                                                                                                        ____________________________

V Praze, dne 2. 9. 1996

Vážení kolegové,

děkuji všem pořadatelům semináře „Veletrh nápadů učitelů fyziky“ za zajímavě, příjemně a užitečně prožité dva dny. Získala jsem během nich mnoho užitečných nápadů pro mou další práci učitelky fyziky na ZŠ, seznámila se a vyměnila si zkušenosti s jinými učiteli.

Velmi zajímavé bylo vystoupení našich kolegů ze Slovenska a z Polska. (Polštinu podle mě opravdu není nutné překládat).

Prodej učebnic a výstava učebních pomůcek byl také dobrý nápad.

Ještě jednou děkuji a těším se na podobné akce  v budoucnu.

                        S pozdravem

                                                                                                          Jiřina Cvachová

                                                                                                        ____________________________

V Praze dne 3. 9. 1996

Vážení organizátoři semináře „Veletrh nápadů učitelů fyziky“,

ráda bych vám všem poděkovala za vynikající nápad uskutečnit tuto akci.

V současné době, kdy finanční dotace pro školy mnohdy neodpovídají cenám školních pomůcek, jsou v oblibě učitelů pomůcky, které si mohou vyrobit sami z dostupných prostředků. Nemusím myslím zdůrazňovat, jaký význam má proto možnost předávání si zkušeností a nápadů. Takováto akce, jako byl „Veletrh nápadů“, jsou proto všemi, kdo mají zájem o výuku s experimenty, velmi vítané.

Nasvědčovala tomu i atmosféra setkání. Každý se s nadšením snažil načerpat co nejvíce informací a zkušeností, velmi se oceňovala jednoduchost a vtipnost experimentů. Velkou výhodou byla možnost přímého kontaktu s experimentátory, kteří upozornili na technické obtíže a záludnosti a vysvětlili případné nejasnosti.

Mnohé z prezentovaných pokusů byly dostatečně jednoduché, takže je mohou provádět i sami žáci. A právě takovéto experimenty přispívají k většímu zájmu žáků o fyziku.

Domnívám se, že nebudu mluvit jen za sebe, když zkonstatuji, že podobná setkání učitelů jsou neocenitelným přínosem. Letošní první „Veletrh nápadů“ by proto rozhodně neměl být posledním.

                        Děkuji.

                                                                                                          Zdeňka Pinkavová

                                                                                                        ____________________________

V Jablonci n. N. 4. 9. 1996

Seminář „Veletrh nápadů učitelů fyziky“ byl velmi dobře organizovaný a po všech stránkách úspěšný. Kladně jsme hodnotili bohatý program, zdařilá a podnětná vystoupení účastníků semináře, předvedení experimentů s jednoduchými pomůckami. Některé experimenty byly zcela nové, některé prováděné s jinými pomůckami a v jiných souvislostech. Časové vystoupení jednotlivých účastníků vzhledem k jejich počtu bylo nutné, u některých to byla škoda (např. u zástupců KDF MFF UK Praha).

Z okresu Jablonec nad Nisou se zúčastnilo celkem 7 účastníků s jednoznačným kladným hodnocením tohoto semináře a s názorem, že v takovýchto podnětných setkáních by se mělo pokračovat i v příštích letech.

Možná, že by bylo vhodné uvážit změnu termínu konání semináře.

                        Srdečně zdraví a na další spolupráci a setkání se těší

                                                                                                                      Jan Weiss

                                                                                                        ____________________________

Raspenava 3. 9. 1996

Vážení pořadatelé Veletrhu nápadů učitelů fyziky,

jsem učitelka z venkova, podobné akce jsem se zúčastnila poprvé, takže by se mohlo zdát, že nemám možnost objektivního srovnání. Myslím ale, že jsem nebyla nováčkem sama, a to nadšeným nováčkem.

Spousta zajímavých pokusů, perfektní atmosféra i ukočírování „aktérů“ a „diváků“ učinily ze všedních dnů svátek. Bylo to motivující zakončení prázdnin.

V mnohých Veletrh vzbudil chuť co nejdříve si mnohé pokusy vyzkoušet a těšit se, jak budou reagovat žáčkové.

Všem organizátorům proto patří velké poděkování za týdny příprav a vězte, že můžete být nadmíru spokojeni.

Držím palce, přeju hodně sil při přípravě „Plzně“ a volám: „Ať žije Veletrh nápadů 1997.“

                                                                                                                      Vondráčková

Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., KDF MFF UK

V Praze 2. 9. 1996

Vážený pane docente,

vždy a po každém předvedení pokusu jste nám poděkovali s tím, že jsme byli výborným obecenstvem a báječnými posluchači. Rozhodně je nyní řada na nás, pozorovatelích, abychom kromě potlesku vyjádřili i touto formou nadšení a poděkování Vám organizátorům „Veletrhu nápadů“ za jeho uskutečnění. Zdařilá akce provedení bezvadných pokusů byla právě tím, co my kantoři nejvíce potřebujeme. Za lavinu zajímavostí a inspiraci Vám moc děkuji.

Přes to, že jsem si převážnou většinu pokusů zachytil a doma ještě včas rozepsal a doplnil, věřím, že se Sborník na každého z nás dostane. Jistě v něm budou perfektní doplňky a bude proto námi obdarovanými vysoce oceněn.

                        S pozdravem a přáním stálého nadšení a zdraví

                                                                                                          mgr. Alex Bozděk

P.S. Shodou okolností a náhod bylo právě dnes, 2. září, na našem gymnáziu v Říčanech odzkoušeno Foucaultovo kyvadlo. Jeho hmotnost je 20 kg a délka 13 m. K veliké radosti jsme se opět přesvědčili, že žijeme na obrovském přírodním kolotoči a že se Země i s námi opravdu otáčí.