Odhad reakční doby z volného pádu

Milan Bednařík

Potřeby: bankovka, pravítko 50 cm

Motivační úvod: „Kdo zachytí padající bankovku, může si ji ponechat.“ Uchopíme ban­kovku, např. 20 Kč, ve svislé poloze za její horní okraj. Osoba, která chce bankovku získat, se připraví s rozevřenými prsty (ukazováčkem a palcem) těsně pod dolním okrajem bankovky a čeká, až ji náhle upustíme. Pak rychle sevře prsty a bankovku zachytí. Přitom musí ponechat ruku v původní výšce nad zemí. Většina lidí se do­mnívá, že padající bankovku snadno zachytí. Pokus však ukáže, že tomu tak není.

Vysvětlení: Určíme dobu t, kterou potřebuje padající bankovka k tomu, aby proběhla mezi rozevřenými prsty, aniž by byla zachycena. V tom případě urazí horní okraj bankovky přibližně dráhu, která se rovná její délce d. Předpokládáme-li, že se ban­kovka alespoň v prvních okamžicích pohybuje volným pádem (nutno použít bankov­ku zcela rovnou a nijak nedeformovanou), platí pro dráhu známý vztah . Odtud doba   .

Víme-li, že bankovka 20 Kč má délku  a tíhové zrychlení , dostáváme . Bankovka tedy proletí mezi prsty přibližně za dobu 0,16 s, samozřejmě pokud ji osoba nezachytí náhodou dříve.[1]

Porovnáme-li vypočítanou dobu t s reakční dobou, která je u většiny lidí v intervalu 0,4 s–0,8 s a u mimořádně soustředěného nebo cvičeného člověka (sportovce, letce) v intervalu 0,3 s–0,2 s, vidíme, že zachycení padající bankovky je při jejím náhlém upuštění prakticky nereálné. Není reálné ani u bankovek vyšších hodnot, např. v případě bankovky 1000 Kč () činí doba t 0,18 s. Ve všech případech je tedy .

Odhad reakční doby člověka

Uvedený pokus s bankovkou lze použít k „měření“ individuální reakční doby jed­notlivých osob. Místo bankovky použijeme pravítko délky 50 cm. Změříme dráhu d, kterou pravítko proběhne mezi prsty k místu, na kterém ji osoba zachytí, a podle vztahu  vypočítáme dobu, která se přibližně rovná individuální reakční do­bě dané osoby. Je výhodné pravítko na jedné straně ocejchovat přímo v hodnotách, nebo si připravit tabulku sobě odpovídajících hodnot d a t.

d (cm)

15

20

25

30

35

40

45

50

t (s)

0,17

0,20

0,23

0,25

0,27

0,28

0,30

0,32[1] Pokud se někomu podaří bankovku přesto zachytit, jde o situaci, kdy jedinec číhající na bankovku předem vytuší okamžik, ve kterém se rozhodujeme ji upustit.